Global Aktions strategi 2016-2020

Global Aktions (tidl. Afrika Kontakt) Strategi 2016-2020

De sidste to år har Global Aktion gennemgået store forandringer. Aktivister og sekretariat har arbejdet hårdt for at opnå målene sat i strategien for 2013-2015. Vi har startet projekter i nye lande og er vokset både i antal aktivister og støttemedlemmer. Rammerne for arbejdet er blevet forbedret og en række manualer og redskaber er udarbejdet til at understøtte vidensdelingen i organisationen. Udadtil er vores politiske profil styrket og kendskabet til vores arbejde i Danmark er blevet større i takt med mere kampagnearbejde og udadvendte aktiviteter og aktioner. Vi er derfor en stærkere og større bevægelse, end vi var for få år siden, hvilket skaber nye muligheder for vores arbejde. Der er dog også nye udfordringer forbundet med udviklingen samt flere områder, hvor vi stadig har brug for forbedringer. Voldsomme nedskæringer på udviklingsbistandenbetyder, at den nye strategi skal sætte rammer for en styrkelse og videreudvikling af Global Aktions arbejde og organisation.

Global Aktions strategi 2016-2020

Strategi GA 2016-2020

Strategien er blevet udviklet i en kollektiv proces fra juni 2015 til marts 2016, hvor alle i Global Aktion; aktivisterne, forretningsudvalget og sekretariatet har diskuteret og udviklet den.

 

Strategien rummer en række beslutninger og målsætninger for vores arbejde i perioden 2016 til ultimo 2020. Beslutningerne og målsætningerne vil sætte dagsordenen i Global Aktion og få betydning for det arbejde som aktivisterne, forretningsudvalget og sekretariatet vil lave i fremtiden. Med denne strategi fortsætter vi med meget af det arbejde, som vi har udført under den tidligere strategi (2013-2015), men den medfører også flere nye tilvalg og fravalg.

De største tilvalg

 • Som følge af implementeringen af denne strategi vil Afrika Kontakt:
 • Understrege sammenhængen mellem de strukturelle problematikker, der skader demokratiet og skaber større ulighed i Danmark og de tilsvarende globale forhold. Derfor skal arbejdet i Danmark styrkes.
 • Skabe rammer for, at Afrika Kontakt kan vokse og, at aktivister kan indgå i arbejdet på nye måder
 • Skabe grundlag for aktivisme flere steder i landet.
 • Have et større fokus på at skabe en selvstændig,bæredygtig økonomi og uafhængighed af statens midler.
 • Basere sin eksistensberettigelse på politisk aktivisme og solidaritet med græsrødder globalt om fælles dagsordener.

 

De største fravalg

Implementeringen af denne strategi betyder helt konkret, at Afrika Kontakt fremover ikke længere:

 • Vil have hovedfokus på det afrikanske kontinent.
 • Vil kunne understøtte projekter, hvor vi ikke kan sætte den lokale kamp ind i en politisk, global sammenhæng.

 

Hvem vi er og hvad vi gør

Global Aktion er en solidaritetsbevægelse, der sammen med folkelige bevægelser verden over kæmper for grundlæggende politiske forandringer for at gøre op med den globale ulighed.

I dag er uhørt meget magt og rigdom koncentreret på meget få hænder som følge af undertrykkende politiske, patriarkalske og økonomiske strukturer. Disse strukturer er styret af en neoliberal ideologi, som forhindrer den globale retfærdighed, vi og vores allierede kæmper for. Gennem disse strukturer har nationale og globale eliter, herunder multinationale virksomheder, tilegnet sig vidtgående kontrol over verdens ressourcer. Dette skaber en ulige verden, hvor magt og rigdom tilfalder de få frem for de mange, og hvor folkets interesser underlægges den økonomiske profit. Denne skævvridning øger fattigdommen og undergraver demokratiet.

Hos Afrika Kontakt tror vi på, at en mere retfærdig og lige verden er mulig. En verden, hvor alle har en stemme i de politiske beslutningsprocesser. Hvor naturressourcer og rigdom er ligeligt fordelt. Simpelthen en verden, der sætter mennesker og miljø før profit.

For at gøre op med de nuværende, ulighedsskabende strukturer er det afgørende at skabe en international bevægelse på tværs af landegrænser og kontinenter. Derfor kæmper vi i solidaritet med aktive mennesker verden over, for at skabe disse grundlæggende forandringer. Med udgangspunkt i vores mangeårige støtte til afrikanske græsrødders kamp, indgår vi i fællesskaber med ligesindede organisationer og folkelige bevægelser. Gennem solidaritets- og kampagnearbejde mobiliserer vi befolkninger i Danmark og globalt til at tage kritisk stilling til de systemer, der skaber ulighed, og til at indse de muligheder, vi i fællesskab har for at skabe forandring.

På den måde er Afrika Kontakt en international stemme og en solidaritetsbevægelse bestående af aktivister, der sammen med progressive kræfter sigter mod at skabe en lige fordeling af verdens ressourcer og lige adgang til magt og politiske beslutninger.

Vision og mission

Vision

Vi ønsker en retfærdig verden, hvor alle har lige rettigheder, friheder og muligheder. En verden hvor klodens ressourcer er til gavn for de mange og ikke de få, og hvor mennesker og miljø vægtes højere end profit.

Mission

Vi kæmper for systemforandring. Vi vil skabe en retfærdig fordeling af samfundets ressourcer samt retfærdige politiske strukturer, der gavner bredt i stedet for udelukkende at tilgodese en snæver elites interesser. Derfor indgår vi i fællesskaber med ligesindede folkelige bevægelser og gennem solidaritetsarbejde, styrker vi den fælles kamp for folkelig demokratisering af de politiske og økonomiske strukturer.

Vores værdier

Vores værdier er grundlaget for vores daglige arbejde. De udgør rammen for vores måde at se verden og indgå i relationer på. Dette er gældende både internt i Afrika Kontakt og eksternt i vores samarbejde med andre bevægelser og organisationer. Vores troværdighed afhænger af, at vi synligt følger vores værdier.

Frivillighed som bærende princip
Vi bygger al vores arbejde på frivillighed, hvor aktivisterne bærer og udvikler bevægelsen.

Aktivisme
Aktivisme er handlinger, der sigter på at ændre systemer lokalt såvel som globalt. Vores aktivisme er for alle der deler vores vision og mission.

Medansvar og samarbejde
Vi har alle et medansvar for fastholdelsen af den nuværende indretning af vores samfund – derfor kan alle også være med til at ændre det.

Fællesskab og solidaritet
Vi ser et globalt skæbnefællesskab, hvor alle har krav på lige muligheder for at leve et værdigt liv, i et retfærdigt samfund.

Langsigtede og politiske løsninger
Vi tror på, at mindre ulighed og en mere retfærdig verden skabes gennem langsigtede og politiske løsninger, der varetager hele befolkningers interesser.

Mod
Vi tror på, at en anden verden er mulig, og at selv de mest umulige kampe kan vindes. Passivitet er ikke en mulighed.

Nysgerrighed, respekt og forståelse
Vi møder hinanden og ligesindede bevægelser i øjenhøjde og med respekt. Vi tager ansvar for hinanden og støtter hinanden i vores fælles kamp. Vi er nysgerrige, søger forståelse og lader os udfordre i synspunkter og holdninger, og vi vil lære undervejs.

Feminisme, anti-racisme og privilegiebevidsthed
Vi kæmper imod alle former for undertrykkelse alle steder i verden, med en anerkendelse af, at race og køn har en særlig betydning for det arbejde, vi laver. Vi tager højde for og prøver at modvirke vores egne privilegier i vores relationer til hinanden og i vores partnerskaber.

Gennemsigtighed, ansvarlighed og ærlighed
Vi forpligter os på at arbejde åbent, redeligt og ærligt.

Kampens fire indsatsområder

For at styrke bevægelsen og gøre vores bidrag til kampen for grundlæggende systemforandringer så stærk som mulig, har vi valgt fire fokusområder, der er afgørende i kampen for en mere lige og retfærdig verden.

Magt og demokrati – 99 % vs. 1 % af befolkningen
For at social og økonomisk retfærdighed kan opnås og opretholdes må samfundet styres af de mange frem for de få. Dette kræver politiske systemer der tildeler verdens befolkninger magten frem for, som nu, at den i stigende grad koncentreres på færre hænder blandt en politisk og økonomisk magtelite.

De globale handelsstrukturer – Mennesker og miljø vs. multinationale selskabers profit
Et stigende antal “frihandelsaftaler” verden over fremmer de multinationale selskabers magt over vores samfund, hvilket fratager flertallet muligheden for indflydelse og medbestemmelse over samfundsudviklingen. Vi arbejder for at fremme alternativer, hvor beskyttelsen af mennesker og miljø sættes over beskyttelsen af profitinteresser.

Klimakamp – Langsigtede systemforandringer vs. falske løsninger
Klimaforandringerne er et produkt af et forfejlet økonomisk system. De falske løsninger, der promoveres af profitinteresser, er kortsigtede og forværrer forholdene for udsatte lokalsamfund, der i forvejen er hårdest ramt af klima- og miljøødelæggelser. Løsninger på klimakrisen kræver mod til at gøre op med jagten på ubegrænset vækst og går hånd i hånd med kampen for gennemgribende systemforandringer.

Resource-grabbing – Demokratisk kontrol af naturressourcer vs. privatisering
Verden over foregår der en ulige fordeling af naturressourcer, med et øget pres for privatisering af fælles goder. Vi kæmper for og støtter bevægelser i at skabe demokratisk og lokal kontrol af naturressourcer, til gavn for de mange frem for de få.

Organisering af arbejdet 

I Afrika Kontakt er kampagnearbejdet og projektarbejdet ikke mål i sig selv. De er begge midler og arbejdsmetoder til at indfri vores vision og mission. Begge dele skal være stærkt funderet i et eller flere af vores indsatsområder, og hvor det er muligt og givtigt skal der være en kobling mellem vores kampagne- og projektarbejde.

Vores to overordnede strategiske mål

Mål 1: 

Kampen Inden 2020 har vi givet et betydeligt bidrag til kampen for systemforandring og ægte demokratier verden over. Vi skal være en kritisk stemme for forandring af de politiske strukturer og neoliberale ideologier, der skaber ulighed og massive klima- og miljøødelæggelser.

Mål 2:

Bevægelsen   Inden 2020 har vi styrket bevægelsen ‘Afrika Kontakt’ ved at udvikle os til at være en stærk, mangfoldig og progressiv platform for politisk aktivisme, imod global ulighed og for global retfærdighed.

De to overordnede strategiske mål hænger tæt sammen. Indfrielsen af det ene mål forstærker indfrielsen af det andet. Vi har identificeret en række strategiske delmål, der sikrer, at vi kan nå de overordnede mål.

Strategiske delmål

Delmål #1: Vi skal præge den globale dagsorden gennem samarbejder, politisk aktivisme og fokus på alternativer
Gennem en styrkelse af vores egen bevægelse ønsker vi at være en proaktiv og vigtig stemme i den danske og internationale debat. Det kræver, at vi bliver bedre rustet til at tage del i den globale bevægelse og dermed være med til at intensivere og styrke kampen for systemforandringer. Derfor skal vi:

 • Udfordre og kritisere den neoliberale dagsorden og vise alternativer til markedssystemets uretfærdigheder. Derigennem vil vi give befolkningen viden til at gennemskue og konfrontere de grundlæggende strukturer, der skaber ulighed.
 • Forpligte os til at styrke den politiske dimension i vores partnerskaber og samarbejde med andre progressive bevægelser, organisationer og netværk, der deler vores vision. Vi skal arbejde målrettet på at mindske den ulige magtfordeling i vores alliancer – samarbejde skal bygges på gensidighed, hvor begge parter bidrager, udfordrer hinanden, udvikler sig og står til ansvar.
 • Styrke vores kapacitet til at identificere fælles kampe samt samarbejde med og lære af lokale og globale sociale bevægelser, som arbejder inden for et eller flere af vores fire strategiske indsatsområder.
 • Styrke vores forståelse af den kontekst vi arbejder i,samt hæve det faglige niveau hos os selv og vores allierede for dermed at skabe de bedst mulige rammer for at påvirke beslutningstagere og skabe forandring.
 • Styrke vores arbejde med aktionsbaseret aktivisme både i forhold til kvantitet og kvalitet.

 

Delmål #2: Vi skal skabe bedst mulige rammer for aktivisme
Den politiske og økonomiske elite i vores del af verden bærer et hovedansvar for opretholdelsen af det nuværende system. Kampen mod eliter og global ulighed skal derfor ikke kun kæmpes aktivt af bevægelser i Syd, men også i høj grad af os selv. For at styrke vores bevægelse og evnen til at udfordre systemet vil vi skabe en stærk, mangfoldig og progressiv platform for politisk aktivisme. Aktivismen og aktivisterne udgør de bærende kræfter i vores arbejde, og det er deres initiativer og idérigdom, der skaber grundlaget for vores fortsatte arbejde og udvikling. Derfor skal vi:

 • Skabe stærke, lærerige og motiverende rammer for vores aktivister. Det indebærer også at vi løbende udbygger vores fysiske rammer, så der er optimale forhold for læring, aktiviteter og idéudvikling.
 • Være en platform for aktivisme flere steder i landet. Målet er, at vi i 2018 har 500 aktive, og at der er oprettet lokale AK aktivgrupper i tre byer. Nye aktivgrupper skal have ejerskab til organisationen, men også rum til at udvikle egne aktiviteter.
 • Skabe strukturer, der åbner op for inklusion af nye typer aktive, som kan deltage med deres viden og kompetencer på forskellig vis.
 • Styrke proceduren for introduktion og fastholdelse med fokus på ejerskab og en fælles identitet.
 • Vi vil styrke aktivisternes mulighed for at indgå i arbejdet med at udvikle organisationen, herunder arbejdsplaner og strategier, og dermed sørge for, at aktivisterne har mest mulig indflydelse.

 

Delmål #3: Læring og deling af viden og erfaringer
Vi skal arbejde løbende og ambitiøst med at styrke læringskulturen i organisationen. Det betyder, at vi skal udvikle og introducere nye arbejdsmetoder, der kan sikre videndeling i vores forskellige arbejdspraksisser. For at nå dette mål vil vi fokusere på at værdsætte og skabe rum for læring. Derfor skal vi:

 • Arbejde strategisk med læring og viden i alle arbejdsprocesser og sikre, at alle i organisationen arbejder med læring og videndeling.
 • Udvikle og introducere nye arbejdsmetoder og redskaber til at understøtte og skabe bedre gennemslagskraft for vores arbejde.
 • Oprette ressourcegrupper, der fokuserer på hvert af de fire strategiske indsatsområder, med særlig opmærksomhed på læring, dybdegående analyser, research, lobbyarbejde og facilitering af samarbejde og videndeling mellem arbejdsgrupperne. Målet er, at de fire grupper skal være etableret og aktive senest sommeren 2017.

 

Delmål #4: Økonomisk bæredygtighed
Vi skal sikre en økonomisk bæredygtighed for både vores nationale og internationale arbejde. Derfor skal vi:

 • Sikre at vores egenindtægter skal kunne betale ca. 60% af AK’s arbejde i Danmark, med henblik på at dette arbejde kan blive 100 % uafhængig af statslige midler.
 • Arbejde for, at støttemedlemmer dækker minimum 30 % af vores driftsudgifter i Danmark senest april 2020. Dette indebærer, at vi får minimum 500 nye støttemedlemmer om året mellem 2016 og april 2020.
 • Udvikle, afprøve og implementere nye fundraising tiltag, der støtter op om vores arbejde i Danmark og i Syd. Dette skal bidrage med ca. 30 % af vores driftsudgifter i Danmark.
 • Arbejde for økonomisk bæredygtige alliancer blandt andet ved, i fællesskab med de bevægelser, vi samarbejder med, at øge fundraising kapacitet og udvikle nye organisationsformer.
 • Fremme udviklingen af alliancer der ikke inkluderer finansiel støtte, og hvor AK bidrager med andet end penge, f.eks. faglighed, erfaring og sparring inden for de politiske indsatsområder, mobilisering og organisationsudvikling, samt kampagner og kommunikation om vores fælles mål.
 • Processen omkring at nå vores økonomiske mål skal være en fælles indsats og være AK og aktivisterne værdige. Metoderne, som vi bruger til at opnå disse mål, skal aldrig fratage aktivisterne deres ejerskab over processen eller fravige Afrika Kontakts værdier.

Vedtægter og navneskifte

Som en konsekvens af denne strategi, skal der ske en revidering af Afrika Kontakts vedtægter. Dette sker på generalforsamlingen i april 2016. Med strategien 2016-2020 ændres det hidtidige fokus på solidaritet og partnerskab med græsrodsbevægelser i Afrika til et bredere fokus på systemforandring og en global politisk kamp mod ulighed.

Derfor er navnet “Afrika Kontakt” ikke længere dækkende for vores arbejde. Generalforsamlingen i april 2016, skal derfor igangsætte en proces for et nyt og mere dækkende navn for organisationen, som skal vedtages senest på generalforsamlingen i april 2017 eller om muligt på en ekstraordinær generalforsamling inden da.

Implementering af strategien

Alle i Afrika Kontakt skal arbejde med at implementere strategien og indfri målene.

De konkrete beslutninger, om hvordan strategien implementeres, vil fremgå af Afrika Kontakts årlige fælles arbejdsplaner, der vedtages på generalforsamlingen.   Forretningsudvalget og sekretariatet er ansvarlige for, at udarbejdelsen af de årlige arbejdsplaner foregår i overensstemmelse med vores værdier og vil bidrage til implementeringen af denne strategi.