Global Aktions strategi 2022-2025

Vedtaget på generalforsamlingen i april 2022.

 1. Introduktion 

Velkommen til Global Aktions strategi for 2022-2025. Denne strategi fortsætter udviklingen af Global Aktion i samme retning som den forrige strategi fra 2016-2020, der på mange måder var succesfuld i at forme Global Aktion til det vi er i dag. De største sejre var, at vi nu er gode til at sætte lokale kampe i Syd ind i en politisk, dansk og global 

sammenhæng, og at vi samler vores indsats i specifikke fokusområder, der er centrale i kampen for grundlæggende 

systemforandringer. Vi har fjernet Afrika som geografisk fokus og vedtaget et nyt navn. I den tidligere strategi havde vi også fokus på økonomisk bæredytighed og at udvide med aktivistgrupper flere steder i landet. Disse målsætninger er vi ikke kommet i mål med. Ambitionerne for økonomisk bæredytighed videreføres i denne strategi, hvor imod ambitionerne om at skabe lokalgrupper flere steder i landet ikke er højt prioriteret, men stadig velkomment. Hvor den gamle strategi indførte større tilvalg og fravalg, har denne strategi kun et enkelt tilvalg, som er et øget fokus på intersektionel solidaritet. Dette har ført til at det tidligere indsatsområde ‘magt og demokrati’ nu er delt i to, ‘magtrelationer’ og ‘demokrati’. 

Den nye strategi er blevet til i en tid præget af coronapandemien. En tid, hvor de globale ulighedsskabende magtstrukturer er tydeligere end nogensinde før. En tid, hvor den globale ulighed er vokset, hvor der er flere fattige, og hvor ganske få vanvittigt rige enkeltpersoner har sendt deres private rumskib ud i rummet. En tid i Danmark, hvor klima- & biodiversitetskrisen for alvor kommet på dagsordenen i den brede offentlighed, imens debatter om feminisme og antiracisme bølger op og ned i kraft og styrke. 

Corona har bragt mange udfordringer for arbejdet hos vores partnere og hos os i Global Aktion. Vi har måtte omlægge vores arbejde og stoppe al rejseaktivitet. Det er lykkedes at samles online til debatarrangementer, gruppemøder, strategimøder og velkomstmøder for nye aktivister, men vi savner kraften og energien i det fysiske fællesskab. Også selve strategiprocessen har været påvirket af dette. 

Ved starten af 2022 står vi et sted, hvor vi har brug for at styrke og opbygge Global Aktion. De centrale mål med denne strategi inkludere: 

 • Vi vil styrke Global Aktions rolle i den bredere bevægelse 
 • Vi vil styrke vores mobilisering og organisering af aktivister 
 • Vi vil styrke vores vidensarbejde
 • Vi vil styrke vores samarbejde i det Globale Syd 
 • Vi vil styrke organisationens økonomiske bæredygtighed 
 • Vi vil styrke intersektionel solidaritet. 
 1. Hvem vi er og hvad vi kæmper for 

Global Aktion er en dansk solidaritetsorganisation, drevet af aktivister, der sammen med folkelige bevægelser og grupper verden over kæmper for grundlæggende politiske forandringer for at gøre op med global uretfærdighed og ulighed i fordeling af magt, muligheder og ressourcer. 

Vi lever i en verden, hvor uhørt meget magt og rigdom er koncentreret på meget få hænder. En verden, hvor det globale Nord udnytter det Globale Syd, og kolonialismen fortsat hersker, bare i ny forklædning. I århundreder har en herskende, hovedsagelig europæisk og maskulin elite, brugt alle tænkelige midler for at skabe en verden der er til deres fordel, og som bygger på en udnyttelse af mennesker, natur og ressourcer, især i det Global Syd. De undertrykkende strukturer såsom slaveri, kolonialisme, patriarkatet og imperialisme ligger til grund for den globale kapitalistiske verdensorden, vi oplever i dag som fastholder social- og økonomisk ulighed. Vi rammes på forskellig vis og i forskellig grad af disse magtstrukturer alt efter vores position i samfundet. I Global Aktion ser vi de undertrykkende strukturer som sammenhængende og sammenfaldende i det system, der er moderne global kapitalisme. De mange former for undertrykkelse har det fælles formål at forhindre, at de undertrykte samler sig og tager magten tilbage fra den elite, der udnytter dem. 

Disse undertrykkende systemer var afgørende i fastholdelsen og udvidelsen af den pengemagt, som samfundets rigeste opnåede under kapitalismens fremkomst. Den globale kapitalisme har naturligvis udviklet sig, men de historiske magtstrukturer sætter spor. I 2022 lever vi i en verden, hvor større og større dele af samfundet underlægges finanssektorens logikker. Stater tvinges til at prioritere finansmarkedernes vækst over hensyn til deres befolkninger, og finansiel spekulation udgør en enorm andel af økonomien. Magtfulde internationale institutioner er sat til at værne om de største selskabers profitinteresser. Handels og investeringsaftaler baner vejen for 

transnationale selskaber, den superrige elite og korrupte politikere. Det er altid det Globale Nord, der vinder, og det Globale Syd, der taber. Kapitalismens behov for stadig vækst og forbrug har skabt den globale klimakrise. En krise som mennesker i det Globale Syd kommer til at betale prisen for, mens de, der står bag krisen, ser det som endnu en mulighed for yderligere vækst og profit. Global ulighed og klimakrisen hænger derfor uløseligt sammen. 

Vi ser at sociale bevægelser gør modstand og bekæmper disse undertrykkende strukturer. Ofte med livet som indsats. Disse bevægelser er den kraft, der kan skabe alternativer og de  nødvendige samfundsforandringer, byggende på demokratiske principper. 

Solidaritet med disse bevægelser og dem, der kæmper, står derfor centralt i Global Aktions politiske arbejde. Solidaritet, fordi vi alle undertrykkes af den globale kapitalisme – omend i forskellig grad og på forskellig vis. Solidaritet, fordi vi har meget at lære af og med hinanden. Solidaritet, fordi vi sammen står stærkest. Sammen med andre græsrødder, i såvel Danmark som globalt, arbejder vi med at formulere kritik men også alternativer til de strukturer, der skaber global ulighed og fratager mennesker kontrollen over deres egne ressourcer. 

I Global Aktion tror vi på, at en anden verden er mulig. En verden, hvor alle har en ligeværdig stemme i politiske beslutningsprocesser. Hvor naturressourcer og rigdom er lige fordelt og demokratisk kontrolleret. En verden, der sætter mennesker og miljø før profit. For at gøre op med de historisk forankrede strukturer, der skaber global ulighed, er en international bevægelse på tværs af landegrænser og kontinenter nødvendig. Den bevægelse er vi en aktiv del af. 

Vision 

Vi ønsker en retfærdig verden med lige adgang til magt, muligheder og ressourcer – uanset geografisk placering, identitet og baggrund. En verden, hvor klodens ressourcer er til gavn for de mange og ikke de få, og hvor mennesker og miljø vægtes højere end profit. 

Mission 

Vi kæmper for at styrke en global bevægelse for systemforandring. En forandring, der kan skabe en retfærdig fordeling af samfundets ressourcer og politiske strukturer, der breder magt og indflydelse ud til alle dele af befolkningen frem for at tilgodese en snæver elites interesser. Derfor indgår vi i partnerskaber og netværk med ligesindede sociale bevægelser, organisationer og grupper. Gennem solidaritetsarbejde styrker vi den fælles kamp for demokratisering af de politiske og økonomiske strukturer. 

Vores værdier 

Vores værdier er grundlaget for vores daglige arbejde. De udgør rammen for vores måde at se verden og indgå i relationer på. Dette er gældende både internt i Global Aktion og eksternt i vores samarbejde med andre bevægelser og organisationer. Vores troværdighed afhænger af, at vi synligt følger vores værdier. 

Frivillighed som bærende princip 

Vi bygger al vores arbejde på frivillighed, hvor aktivisterne bærer og udvikler bevægelsen. 

Aktivisme 

Aktivisme er handlinger, der sigter på at ændre uretfærdige systemer lokalt såvel som globalt. Vores aktivisme er for alle der deler vores værdier, vision og mission. 

Fællesskab og solidaritet 

Vi ser et globalt skæbnefællesskab, hvor alle har krav på lige muligheder for at leve et værdigt liv, i et retfærdigt samfund. 

Nysgerrighed, respekt og forståelse 

Vi møder hinanden og ligesindede bevægelser i øjenhøjde og med respekt. Vi tager ansvar for hinanden og støtter hinanden i vores fælles kamp. Vi er nysgerrige, søger forståelse og lader os udfordre i synspunkter og holdninger, og vi vil lære undervejs. 

Systemforandring 

Vi arbejder med de strukturelle årsager til global ulighed og uretfærdighed frem for at symptombehandle. Derfor er politiske kampe for systemforandring kernen i vores arbejde. 

Mod 

Vi tror på, at en anden verden er mulig, og at selv de mest umulige kampe kan vindes. Passivitet er ikke en mulighed. 

Gennemsigtighed, ansvarlighed og ærlighed 

Vi forpligter os på at arbejde åbent, redeligt og ærligt. 

 1. Kampens fem indsatsområder 

Handel, klima, naturressourcer, demokrati, og magtrelationer. 

Aktivisterne i Global Aktion har med denne strategi udvalgt at arbejde med 5 indsatsområder i kampen mod global ulighed og for mennesker og miljø før profit. For hvert område eksisterer strukturer, der er blandt de største årsager til stigningen i den globale ulighed. For hvert af de 5 områder er der sociale bevægelser verden over, der bekæmper årsagerne til den globale ulighed og arbejder med at finde alternativer og løsninger, der sætter mennesker og miljø før profit. I stort og småt bidrager aktivister i Global Aktion på forskellig vis til kampene inden for hver af de 5 områder gennem samarbejde med ligesindede organisationer og bevægelser. 

Handelspolitik 

Problem: De internationale handelsstrukturer hindrer økonomisk udvikling i det Globale Syd, omfordeler magt fra befolkninger til multinationale selskaber og overskrider planetære grænser. 

Et stigende antal “frihandelsaftaler” og investeringstraktater øger hele tiden konkurrencepresset mod bunden globalt. Det gælder både arbejdsforhold, lighed, politisk indflydelse, magt over ressourcer og klima & miljø. Det er især et problem i det Globale Syd, hvor den brede befolkning fratages medbestemmelse over samfundsudviklingen til fordel for multinationale selskaber og eliter i det globale nord. 

Løsninger: Alternative handelssystemer, hvor beskyttelsen af mennesker og miljø sættes over beskyttelsen af profitinteresser. 

Klima 

Problem: Den globale klimakrise skaber øget uretfærdighed og ulighed, og er et resultat af et forfejlet økonomisk system, der søger uhæmmet vækst og hvor hensynet til profit trumfer hensynet til klima og miljø. 

Klimakrisen er en politisk krise, der opretholdes og forværres af ulige magtforhold mellem befolkninger og den politiske elite. Det er det globale Nord, der bærer ansvaret for de økologiske kriser, vi står i, men det er det globale Syd og de allermest udsatte og marginaliserede lande og befolkningsgrupper, der mærker konsekvenserne allerhårdest. Klimakrisen er derfor også en ulighedskrise, da den forværrer allerede eksisterende uligheder. Kapitalismens vindere præsenterer falske løsninger på de store problemer, der er kortsigtede og forværrer forholdene for lokalsamfund, der allerede er hårdt ramt af klima- og miljøødelæggelser. 

Løsninger: Klimaretfærdighed som gennemgående rettesnor for løsninger på klimakrisen. Vi skal have systemforandringer og et opgør med jagten på profit. 

Klimaretfærdighed er antikapitalistisk Konkrete alternativer er eksempelvis madsuverænitet, agroøkologi og en demokratisering af vores energisystemer. Vi skal reducere vores forbrug og produktion markant. Det globale nord skal betale sin klimabistand og eftergive udviklingslandenes gæld. Vi skal opbygge et nyt anti-eurocentrisk vidensparadigme. 

Naturressourcer 

Problem: Ressourcegrabbing – når der ikke længere er demokratisk kontrol over vores fælles naturressourcer. 

Verden over foregår der en ulige fordeling af naturressourcer, med et øget pres for privatisering af fælles goder. Privatisering af naturressourcer gavner de få, og der sker samtidig en koncentration af magt og rigdom, så den demokratiske kontrol af naturressourcer begrænses eller forsvinder helt. 

Løsninger: Fælleder frem for privatisering. Vi kæmper for og støtter bevægelser i at skabe demokratisk og lokal kontrol af  naturressourcer, til gavn for de mange frem for de få. Støtte til en bindende FN traktat, der gør op med virksomheders straffrihed. Beskatning af virksomheder der, hvor ressourcerne er. 

Demokrati 

Problem: Overalt øges en politisk og økonomisk elites magt. 

Mangel på gennemsigtighed og reel borgerinddragelse, gør at virksomheder påvirker politiske beslutninger, så de tilgodeser dem med penge, i stedet for planeten og befolkningens ønsker. 

Autoritære kræfter begrænser i stigende grad de demokratiske rettigheder og befolkningers muligheder for at kræve system forandringer, og tendensen er blevet forværret gennem corona pandemien. Vores demokratier er ikke længere styret af folket. Politiske beslutninger bliver taget under påvirkning af dem med pengemagt, mens repræsentative organer som Folketinget, står uden reel magt. Borgere og politikere ser til, mens virksomheder og lobby-organisationers indflydelse på vores institutioner og regeringers politik kan foregå anonymt og uden reelle mulighed for at holde magteliten ansvarlig. Korruptionen vokser, mens de demokratiske rettigheder svinder. 

Løsninger: For at global ulighed kan bekæmpes og social og økonomisk retfærdighed kan opnås og opretholdes, må samfundet styres af folket. Vi kæmper for reelle demokratiske samfundssystemer. 

Magtrelationer 

Problem: “All inequality is not created equal” citat af Kimberlé Crenshaw, 2020. 

Alle samfund er gennemsyret af magtstrukturer som patriarkatet, kolonialisme, racisme, imperialisme, klassestrukturer, sexisme og ageisme. De anvendes for at beholde magten og kontrollen i samfundet. Strukturerne definerer magtrelationer mellem grupper på baggrund af sociale identitetsmarkører som klasse, hudfarve, køn, etnicitet, alder, seksuel orientering, handicap, religion og geografi. samfundsniveau fører dette til strukturel ulighed og undertrykkelse af gruppers rettigheder og adgang til magt og ressourcer. 

Alle befinder sig i flere magtrelationer på samme tid. I nogle relationer oplever mennesker privilegier, mens de oplever diskrimination og forskelsbehandling i andre relationer. Nogle mennesker befinder sig i krydsfeltet mellem flere undertrykkende strukturer og magtrelationer, der forstærker hinanden på samme tid. 

Løsninger: For at bekæmpe ulighed og skabe alternativer, der favner alle, er det vigtigt at skabe synlighed om de strukturer og magtrelationer, der skaber forskelsbehandling, diskrimination, og privilegier, så ulighed ikke reproduceres når der udvikles alternativer. 

 1. Hvordan vi arbejder – tilgange og metoder 

Global Aktions overordnede tilgange og konkrete metoder er baseret på organisationens værdier og politiske analyse. De er udviklet og forbedret gennem 4 årtier. Vores arbejde er kendetegnet ved at være aktivistdrevet, politisk og solidarisk, med fokus på fælles kampe og den voksende ulighed mellem Nord og Syd – dét afspejler sig naturligt i vores tilgange og metoder. 

De solidariske partnerskaber 

Solidariske partnerskaber er en central del af vores politiske arbejde. Især vores partnere i det Globale Syd styrker vores politiske analyse ved at synliggøre deres lokale kampe og de kampes forbindelse til det globale nord. Vores partnerskaber er dermed afgørende for at skabe en fælles global, men lokalt forankret politisk analyse. Det fysiske møde mellem GA-aktivister og vores partnere er afgørende for det stærke politiske samarbejde, og for at aktivisterne bliver klædt på til at forstå partnerens kontekst og lave konkret solidaritetsarbejde og aktivisme herhjemme baseret på den fælles politiske analyse. Vores tilgang til vores solidariske partnerskaber er uddybet i vores Partnerskabstilgang. 

Aktivistgrupperne 

Aktivistgrupperne er organisationens kerne. De kendetegnes ved autonomitet, ansvar og aktivisme. 

Aktivister udgør de bærende kræfter i Global Aktions arbejde, og det er aktivisternes initiativer, idérigdom og indignation, der skaber grundlaget for organisationens arbejde og udvikling. I Global Aktion er rammerne for aktivisme brede og defineret af aktivisterne selv. Som aktivist påtager man sig et konkret ansvar som del af en aktivistgruppe og er med til at definere og forme den politiske dagsorden og aktiviteterne i Global Aktion. Aktivistgrupperne arbejder med en høj grad af selvbestemmelse men indenfor den strategi og politiske analyse, der er i Global Aktion. Organisationen har gennem årene opbygget en række ressourcer og fælles rammer, som kan hjælpe nye aktivister til at integreres i organisationen. 

Den politiske platform – et aktivistisk mødested 

En grundsten i vores arbejde er gensidig tillid og respekt. Som græsrødder gror vi stærkere i relation til og i samarbejde med andre og for Global Aktion betyder det blandt andet, at det fysiske møde er en prioritet. Vores fysiske lokaler er et naturligt mødested for aktivistgruppernes aktiviteter, men også et sted hvor man mødes på tværs, bliver udfordret og styrket i sin politiske position. Samtidig er Global Aktion et mødested og en politisk platform for andre dele af græsrodsmiljøet i Danmark – det er med til at styrke og brede Global Aktions politiske fundament ud i den bredere bevægelse. 

Global Aktion som videnscenter og kritisk stemme 

Som politisk platform er Global Aktion også et sted for politisk vidensdeling og -produktion. Vores kamp for systemforandring kræver en dybdegående analyse af globale strukturelle problemer og magtstrukturer. Derfor prioriterer vi politisk skoling, research og vidensdeling. Global Aktion er en kritisk stemme i den offentlige debat og i samarbejde med vores partnere, skaber og videreformidler vi ny viden inden for vores 5 indsatsområder. 

Kampagne- og projektarbejdet 

I Global Aktion er kampagne- og projektarbejdet ikke mål i sig selv. De er begge midler til at indfri vores vision og mission. Begge dele er funderet i et eller flere af vores 5 indsatsområder, og hvor det er muligt og gavnligt, er der en kobling mellem vores kampagne- og projektarbejde. 

Intersektionel solidaritet 

I Global Aktion kæmper vi mod global ulighed med udgangspunkt i en forståelse for de krydsfelter, der er mellem forskellige undertrykkende strukturer såsom kolonialisme, racisme, imperialisme, klassestrukturer og patriarkatet. Strukturerne er sammenhængende, gensidigt afhængige og kan forstærke hinanden. Vi forsøger at modarbejde de magtstrukturer, både i vores politiske arbejde, i vores partnerskaber og i vores interne arbejde, når de uundgåeligt kommer til udtryk i interne dynamikker. 

Netværk og alliancer 

Global Aktion samarbejder aktivt med ligesindede organisationer og sociale bevægelser rundt om i verden. Det gør vi, udover vores konkrete solidariske partnerskaber, ved at indgå i politiske netværk og alliancer, både overordnet som organisation og i de enkelte aktivistgrupper. 

Politiske, sociale- og økonomiske rettigheder 

Kampen for politiske, sociale- og økonomiske menneskerettigheder spiller en vigtig underliggende rolle som strategiske mål og tilgang i Global Aktions arbejde. Fordi stater er forpligtet til at respektere og overholde menneskerettighederne giver det mennesker legitime og retlige krav de kan holde deres regeringer ansvarlige for. Når mennesker organiserer sig omkring deres rettigheder, skaber det modmagt til den indflydelse, virksomheder udøver på magthaverne. 

Kampe om selvbestemmelse, land, ressourcer, arbejde, arbejdsvilkår, ordentlige levevilkår, drikkevand, bolig, sundhed, uddannelse, mad og familieliv er alle eksempler på sociale og økonomiske rettigheder, der kan gøres krav på. De borgerlige og politiske rettigheder som ytrings- og forsamlingsfrihed, adgang til information, foreningsfrihed og retten til deltagelse kan bruges til at kræve sociale og økonomiske rettigheder og de er  fundamentale i kampen for demokrati. 

 1. Langsigtede målsætninger 

Global Aktions stærke position i den danske bevægelse for social retfærdighed og mod global ulighed skal styrkes kontinuerligt. Derfor har vi sat os følgende langsigtede målsætninger, der vil blive konkretiseret årligt i vores arbejdsprogram, der vedtages på den årlige generalforsamling i Global Aktion. Formålet med de langsigtede målsætninger er at skabe større sammenhængskraft, modarbejde siloer og styrke Global Aktions politiske position. På den måde skal vi i GA blive bedre til at organisere os selv og mobilisere andre i solidaritet med det Globale Syds kampe for politiske, sociale og økonomiske rettigheder.. 

Mål 1: Vi vil styrke vores mobilisering og organisering 

Global Aktions aktivistiske tilgang betyder, at det er helt afgørende, at vi kontinuerligt arbejder med at mobilisere og fastholde nye aktivister. En del af dette arbejde inkluderer at udvikle på og skabe rammer for nye og andre former for aktivisme. Det er vores mål at have en struktureret mobilisering af nye aktivister. 

Vi ønsker samtidig at styrke aktivisternes tilhørsforhold til Global Aktion som helhed, herigennem også forholdet mellem aktivistgrupperne, sekretariatet og Forretningsudvalg. 

Mål 2: Vi vil styrke Global Aktions politiske profil i den bredere bevægelse. I Danmark betyder det, at vi ønsker at vedligeholde og styrke vores alliancer og netværk med andre ligesindede bevægelser i Danmark. Vi vil gøre vores fysiske rammer åbne for andre græsrødder – på en måde, der giver strategisk mening for Global Aktion. Formålet er at udbrede Global Aktions politiske analyser og vidensressourcer og at øge kendskabet og tilslutningen til organisationen i det danske aktivistmiljø. Vi ønsker i højere grad at komme rundt i landet med vores aktivisme og mobiliserer større grupper i det danske samfund. Derfor skal vi styrke vores kapacitet til at gennemfører politiske kampagner der når længere ud. Vi skal påvirke den politiske venstrefløj, i og udenfor folketinget. 

Internationalt betyder det, at vi vil fortsætte med at styrke vores samarbejder og tage en mere aktiv rolle i Europæiske og globale netværk. Fokus er på netværk der arbejder med de tematikker og tilgange vi selv arbejder med. 

Mål 3: Vi vil styrke vores vidensarbejde  Vores politiske analyse kræver viden, og derfor vil vi være endnu stærkere til at videreformidle og styrke den viden, Global Aktion har og opbygger gennem samarbejdet med partnere, i vores netværk og i vores egen og andres research. 

Vi vil være en inspirationskilde og en ressource for det danske aktivistmiljø, vores partnere og for os selv og hinanden internt. Samtidig ønsker vi at styrke læringskulturen i organisationen. Det betyder, at vi skal udvikle og introducere nye aktiviteter og metoder, der kan skabe videndeling internt. Vi ønsker at styrke den politiske forståelse, analyse og viden, i forhold til de tematikker og alliancepartnere som vi arbejder med. 

Mål 4: Vi vil styrke vores samarbejde i det Globale Syd Global Aktion har i det Globale Syd bred kontakt til netværk, alliancer og bevægelser. Vi skal styrke deres tilstedeværelse i Global Aktion når vi udvikler politik, analyser eller støtter forskellige kampe. Der skal i arbejdsgrupperne og hos den enkelte aktivist skabes ejerskab til de sociale bevægelser som Global Aktion samarbejder med. 

Global Aktion skal spille en aktiv rolle i vores partnerskaber, og de aktivister, der samarbejder med og møder vores partnere, skal klædes bedre på til at forstå både den lokale kontekst i partnerlandet og være bredt orienteret om de politiske skæringspunkter i partnerskabet samt deres egen position og dermed magtrelationen. Ligeværdighed og solidaritet står centralt for vores partnerskaber, og vi vil blive bedre til at undgå NGO-lingo og en traditionel, passiv og monitorerende, donorrolle i vores projekter. Samtidig vil vi blive bedre til at tage kampen med hjem, så projektgruppernes arbejde med solidaritetspartnere også bidrager til kampagner og vidensarbejde herhjemme. Formålet er at styrke den fælles kamp for global retfærdighed/lighed og synliggøre det globale nords aktive rolle i opretholdelsen af den globale ulighed. 

Mål 5: Vi vil styrke organisationens økonomiske bæredygtighed  En sund økonomi er fundamentet for GAs virke som politisk platform. Uden mad og drikke duer helten ikke, og vi vil derfor blive bedre til at mobilisere og fastholde vores medlemmer samt den økonomiske støtte blandt de græsrødder, der bruger Global Aktions lokaler. Derudover ønsker vi at styrke Global Aktions økonomi ved at afsøge alternative indkomstmuligheder, udover fortsat at prioritere de CISU-støttede projekter. Vi vil styrke vores medlemsbase betydeligt. 

Mål 6: Vi vil styrke vores arbejde med magtrelationer  I alt Global Aktions arbejde skal vi vægte en intersektionel forståelse og analyse. Intersektionel forståelse handler om magtrelationer der forstærker ulighed, og skal bruges til at undgå at vi med vores handlinger diskriminerer eller forskelsbehandler mennesker og at vi formulerer klare politiske analyser der tager højde for netop det. Vi skal ikke bidrage til at forstærke de undertrykkende strukturer i samfundet, men modarbejde disse, og aktivt arbejde for at udvikle alternativer. Vi skal derfor arbejde for stærke alliancer af ligesindede mennesker, der ønsker at gøre op med de strukturelle årsager til global ulighed Vores mål er også at udvikle aktiviteter og metoder, der skal hjælpe GA til at handle på denne forståelse ved i højere grad at modarbejde ulighedsskabende strukturer. 

Implementering af strategien 

Alle i Global Aktion skal arbejde indenfor rammerne af strategien. De konkrete beslutninger, om hvordan strategien implementeres og målene indfries, vil fremgå af Global Aktions årlige fælles arbejdsplaner, der vedtages hvert år på generalforsamlingen. 

Forretningsudvalget og sekretariatet er ansvarlige for, at udarbejdelsen af de årlige arbejdsplaner foregår i overensstemmelse med vores strategi og så det bidrager til implementeringen af dette dokument.  

Array