Justice for rural women – Gruppen

English below

Gruppen Justice for Rural Women samarbejder med Rural Women’s Assembly (RWA), et netværk, der strækker sig over elleve lande i det sydlige Afrika. RWA fokuserer på at styrke feminismen, kæmpe for fødevaresuverænitet, udfordre virksomhedernes magt og sikre, at statslige institutioner står til ansvar for fødevaresuverænitet og jordbevægelser. RWA’s arbejde har tre centrale mål:

  1. Beskytte landmandsstyrede frøsystemer mod kommercialisering og privatisering.
  2. Styrke lokal ledelse og ressourcer.
  3. Fremme FN’s erklæring om bøndernes rettigheder gennem kampagner.

RWA forener kvinder fra 11 afrikanske lande og beskæftiger sig med feminismen, kvinders rettigheder, fødevaresuverænitet, patentbesiddelse af frø og modstand mod GMO’er. Slut dig til os i støtten til deres afrikanske feministiske alternativ og kampen mod kommercialisering af naturen og privatisering af ressourcer.

Rural Women’s Assembly, ledet af kvindelige småbønder, mobiliserer landlige samfund i hele SADC-regionen inden for områderne fødevarer, landbrug, frø og klimaretfærdighed.

Hvis det fanger din interesse, er du velkommen i vores arbejdsgruppe for at udvikle projektforslag og opbygge kompetencer inden for projektledelse, fundraising og kampagner. For mere information, kontakt os på rwa@lists.afrika.dk.

—————————————————————

The Justice for Rural Women group collaborates with the Rural Women’s Assembly (RWA), a network spanning elven Southern African countries. RWA focuses on building feminism within the movement, advocating for food sovereignty, challenging corporate power, and holding state institutions accountable to food sovereignty and land movements. RWA’s work has three key objectives:

  1. Protect farmer-managed seed systems against commodification and privatization.
  2. Strengthen local leadership and resources.
  3. Promote the UN Declaration on the Rights of Peasants through campaigns.

RWA unites women from 11 African countries, addressing feminism, women’s rights, food sovereignty, seed patenting, and GMO resistance. Join us in supporting their African feminist alternative, advocating against the commercialization of nature and privatization of resources.

Rural Women’s Assembly, led by female small-scale farmers, mobilizes rural communities across the SADC region for food, agriculture, seeds, and climate justice.

To get involved, consider joining our working group to develop project proposals and gain skills in project management, fundraising, and campaigns. For more information, please write to us at rwa@lists.afrika.dk.