Vedtægter for Global Aktion

§ 1 Navn:
Organisationens navn er Global Aktion – Mennesker og miljø før profit (Tidligere Afrika Kontakt). Global Aktion er en landsdækkende organisation, med hjemsted i Storkøbenhavn

§ 2 Formål:
Global Aktion er en solidaritetsbevægelse, der arbejder på et demokratisk, ikke-voldeligt og almennyttigt grundlag med henblik på at sikre, de universelle menneskerettigheder med vægt på de sociale og økonomiske rettigheder.

Stk. 1. Global Aktions første hovedformål er at indgå i en fælles kamp med partnere i nord og syd for folkelig demokratisering af de politiske og økonomiske strukturer, der i deres nuværende form skaber ulighed og uretfærdighed.

Det vil vi gøre ved at:

1. Indgå i og skabe alliancer med andre bevægelser, der støtter følgende formål: At kæmpe for en retfærdig verden med respekt for menneskerettigheder, hvor alle har lige muligheder og friheder
og sikre grundlæggende politiske forandringer, der kan gøre op med den globale ulighed.
2. Med udgangspunkt i vores mangeårige støtte til afrikanske græsrødders kamp, indgå i alliancer med andre bevægelser i det Globale Syd for at styrke organisering, mobilisering, netværk og det faglige niveau, både hos os selv og vores allierede, for dermed at skabe de bedst mulige vilkår for at skabe forandring.
3. Skabe alliancer, der kan tage faglig, politisk, økonomisk og humanitær form med folkelige organisationer og bevægelser i det globale Syd, og andre steder.
4. Aktivt søge om projektmidler og andre økonomiske midler til folkelige organisationer og bevægelser.

Stk. 2. Global Aktions andet hovedformål er at opbygge en stærk, mangfoldig og progressiv dansk solidaritetsbevægelse, der i samarbejde med folkelige organisationer og bevægelser verden over, kæmper mod global ulighed. Det vil vi gøre ved at:

1. Bygge en platform, der er drevet af frivillighed og aktivisme, og skabe de bedst mulige organisatoriske og fysiske rammer for aktivisme, samt involvere en bred gruppe af aktivister i hele Danmark
2. Skabe en selvstændig og bæredygtig økonomi
3. Styrke den politiske dimension, netværk og fagligheden i vores arbejde og skabe et stærkt kampagne-, politik- og lobby arbejde i Danmark og globalt
4. Arbejde med at udvikle vores alliancer og partnerskaber i syd, blandt andet med fokus på at sætte lokale kampe ind i en politisk, global sammenhæng og at dele læring og viden

§ 3 Medlemskab:
Som medlem af Global Aktion optages enkeltpersoner samt lokale og landsdækkende faglige, kulturelle og politiske organisationer og folkelige bevægelser i Danmark, der støtter Global Aktions formål. Medlemmer af en lokal aktivgruppe, der har betalt kontingent hos den lokale aktivgruppe, er medlemmer med lige rettigheder. Lokale aktivgrupper skal som minimum tilsluttes sig Global Aktions to hovedformål og Global Aktions strategi. Hovedformålene skal være reflekteret i deres lokale vedtægter. En lokal aktivgruppe betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent.

Stk. 1.
Den ordinære kontingentsats for medlemskab af Global Aktion besluttes af generalforsamlingen, efter indstilling fra Forretningsudvalget (herefter: FU).

Stk. 2.
FU, kan afvise nye medlemmer de mener, vil modarbejde foreningens formål. Enhver afvisning besluttet af FU kan omstødes af Generalforsamlingen.

Stk. 3.
Et medlem eller lokal aktivgruppe kan ekskluderes, hvis vedkommende handler imod Global Aktions formål på en sådan måde, at det kan skade Global Aktion. Beslutningen om eksklusion træffes af FU. Medlemmet indbydes skriftligt med taleret til mødet. Eksklusion forelægges førstkommende generalforsamling.

Stk. 4.
Hvis mindst fire medlemmer bosiddende i et lokalområde ønsker det, kan en lokal aktivgruppe oprettes på disse medlemmers initiativ. Lokale aktivgrupper skal benytte Global Aktions navn, så længe lokale aktivgruppers formål er det samme som Global Aktions formål og deres arbejde ligger indenfor den til enhver tid gældende strategi for Global Aktions arbejde.

§ 4 Generalforsamlingen:

Stk. 1.
Generalforsamlingen er Global Aktions højeste myndighed.
Stk. 2.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
Stk. 3.
Den ordinære generalforsamling indkaldes med angivelse af dagsorden i Global Aktions elektroniske nyhedsbrev og dennes hjemmeside eller i en af Global Aktion udsendte meddelelser til alle medlemmer med mindst 6 ugers varsel.
Stk. 4.
Forslag til vedtægtsændringer skal være FU i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen og skal bekendtgøres for alle medlemmer senest 2 uger før generalforsamlingen via Global Aktions elektroniske nyhedsbrev. Andre forslag skal forelægges skriftligt senest ved generalforsamlingens start.
Stk. 5.
Alle medlemmer har stemme- og taleret på generalforsamlingen. Man skal have været medlem af Global Aktion i minimum 2 måneder før
generalforsamlingen for at stille op til FU. Kandidater til FU skal kort begrunde sin opstilling, enten forud eller på selve generalforsamlingen.
Stk. 6.
Alle fremmødte medlemmer har én stemme. Der er mulighed for at hvert medlem har én skriftlig fuldmagt fra et andet medlem.
Stk. 7.
Afstemninger afgøres ved simpelt flertal. Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de angivende stemmer. Eller almindeligt flertal på to efter hinanden følgende generalforsamlinger.

§ 5 Generalforsamlingens dagsorden:
Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Global Aktions skriftlige beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab samt indsamlingsregnskab, for det forløbne år.
4. Vedtagelse af arbejdsplan
5. Fremlæggelse af aktivitets-budget.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Indkomne forslag.
8. Valg af et forretningsudvalg bestående af et ulige antal medlemmer
9. Valg af statsautoriseret eller registeret revisor.

§ 6. Stormøder:
Stk. 1. Der afholdes minimum 1 gang om året et stormøde, hvor alle aktivister i Global Aktion og de lokale aktivgrupper diskuterer fælles analyser, strategier, planer og opgaver.
Stk. 2. Stormødets dagsorden fastsættes af FU.
Stk 3. Indkaldelsen og dagsorden til stormødet sker via i Global Aktions elektroniske nyhedsbrev med mindst 6 ugers varsel.
Stk. 4. Stormødets beslutninger kan ikke ændre generalforsamlingens beslutninger og budgettet, men kan støtte op om disse. Alternativt kan de igangsætte diskussioner om ændringer, som fremtidige generalforsamlinger kan tage stilling til.

§ 7 Forretningsudvalget:
Stk. 1.
FU repræsenterer Global Aktion overfor offentligheden og er Global Aktions højeste myndighed mellem generalforsamlingerne.
Stk. 2.
FU konstituerer sig selv med en eller to forpersoner og en kasserer.
Stk. 3
FU fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 4
FU virker som indsamlingsudvalg.
Stk. 5.
FU udarbejder retningslinjer for ansættelser. FU er ansættelsesudvalg, med ansvar overfor generalforsamlingen.
Stk 6.
FU godkender alle fondsansøgninger over 45.000 kr. før disse sendes.
Stk 7.
Der afholdes mindst 7 FU møder om året.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling:
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis

1) Et flertal af FU medlemmerne eller
2) 3 kollektive medlemmer / lokale aktivgrupper eller
3) 25 individuelle medlemmer ønsker det og stiller skriftlig krav derom med forslag til dagsorden.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 5 uger efter, at kravet herom er modtaget.
Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med angivelse af dagsorden i enten Global Aktions elektroniske nyhedsbrev eller i en af Global Aktions udsendt meddelelser til alle medlemmer med mindst 3 ugers varsel.

§ 9 Regnskab og revision:
Stk 1. Global Aktions regnskabsår er kalender-året. Regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

§ 10 Tegning og hæftelse:
Stk. 1. Global Aktion forpligtes ved underskrift af 2 FU medlemmer.
Stk. 2. Forpersonen kan meddele kassereren og en ansat bogholder fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale udgående forpligtelser.
Stk. 3. Global Aktion hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke Global Aktions medlemmer eller FU nogen personlig hæftelse.
Stk. 4. Global Aktion hæfter for da bevægelsens navn var Afrika Kontakt.

§ 11 Opløsning:
Stk. 1. Opløsning af Global Aktion kan vedtages på en generalforsamling og skal stadfæstes på den førstkommende generalforsamling. I begge tilfælde med 2/3 flertal af de angivende stemmer.
Stk 2. Ved opløsning af Global Aktion beslutter generalforsamlingen, hvilke(e) andre danske almennyttige foreninger og/eller formål der skal have andel i foreningens formue. Indsamlende midler skal bruges til det formål de er indsamlet til, og kanaliseres via en anden dansk almennyttig forening eller fond.

Vedtaget på Landskomiteen Sydafrika Aktion´s generalforsamling den 25. april 1992. Ændret på generalforsamlingen i maj 1996, april 2003, april 2007, april 2010, april 2013 og april 2014 samt april 2016.
Vedtægter vedtaget den 15. april 2019 i forbindelse med navneskifte fra Afrika Kontakt til Global Aktion. Mindre tilføjelser vedtaget af  generalforsamlingen i juni 2021.§11 ændret den 6. november 2023-