Frihedserklæringen 1955

Uddrag af frihedserklæringen, vedtaget på Folkets Kongres d. 26/6 1955 af ca. 3000 repræsentanter for alliancen mellem ANC, de indiske og farvede kongresser samt kongressen af hvide demokrater.

Præambel:

Vi Sydafrikas folk erklærer for hele vort land og den øvrige verden:

At Sydafrika tilhører alle, der bor i landet, sorte som hvide, og ingen regering kan med rette kræve magt herover udenom folkets vilje

At vort folk er blevet frarøvet sin indfødsret til frihed, fred og jord af en regering, som baserer sin magt på uretfærdighed og undertrykkelse,

At vort land hverken kan blive frit eller rigt, førend alle mennesker lever i broderskab med lige rettigheder og muligheder,

At kun en demokratisk stat baseret på folkets vilje kan sikre indfødsret for alle uden skelnen mellem race, farve, køn eller tro.

Derfor vedtager vi – Sydafrikas folk, sorte som hvide, ligemænd landsmænd og brødre – denne Frihedserklæring. Vi sværger, at ville kæmpe sammen, uden at spare mod eller styrke, til vi har opnået de her udstukne demokratiske forandringer….

(herefter følger 10 programpunkter, hvoraf de to nedenstående berører fremtidens ejendomsforhold)

Folket skal have del i landets rigdomme: Landets rigdomme, som er alle sydafrikaneres arv, skal gives tilbage til folket. Mineralrigdomme, banker og monopoler skal overgå til folkets ejendom. Al anden industri og handel skal kontrolleres, så den tjener folkets interesser. Alle skal have samme rettigheder til at drive handel og produktiv virksomhed, samt have lige adgang til alle fag og stillinger uden undtagelse.

Jorden skal fordeles til dem, der dyrker den: Restriktioner på jordejendom efter raceforhold skal ophøre, og al jord skal fordeles blandt dem, der bruger den, for at modvirke underernæring og sult. Staten skal hjælpe bønderne med redskaber, såsæd, traktorer og opførelse af dæmninger til værn for jorden og fremme af landbruget. Alle arbejdende ved landbruget skal garanteres retten til at flytte, hvorhen de vil. Alle skal have skal have samme ret til at besidde jord, hvor de ønsker. Ingen må frarøves sit kvæg. Tvangsarbejde og fængselsarbejde på farmene skal afskaffes.

Array