Activst school in Southern Africa – gruppen

English below

Gruppen Activist School in Southern Africa samarbejder med vores sydafrikanske partner, International Labour Research and Information Group (ILRIG), for at påtage sig opgaven med at etablere en regional politisk skole. Vores fælles vision er at adressere det presserende problem i Afrika, hvor uddannelse i skoler ofte mangler, hvilket efterlader et betydeligt vidensmæssigt hul.

I Afrika er viden magtfuld, men udfordringen ligger i ufuldkommenheden af uddannelsessystemet. Denne ufuldkommenhed hæmmer væksten af politisk bevidsthed og dannelse af sociale bevægelser, som er en afgørende del af vores arbejde som aktivister. Desuden forstår den lokale elite potentialet af viden, men har tendens til at prioritere individuelle interesser over kollektiv fremgang.

Idet vi anerkender denne videnmangel, er ILRIG, vores partner, forpligtet til at skabe en betydelig ændring. Vores fælles initiativ sigter mod at etablere en politisk skole, der henvender sig til aktivister fra Angola, Namibia, Sydafrika, Mozambique og Swaziland. Disse lande er alle steder, hvor tidligere befrielsesbevægelser stadig har politisk magt, men samfundet kæmper med opløsning og krise. Skolens kernefokus vil være at fremme systemkritik og fremme udviklingen af alternative tilgange til det herskende kapitalistiske system. Vi tror, at ved at ruste aktivister i disse regioner med de værktøjer og den viden, de har brug for, kan vi arbejde hen imod positiv forandring og en lysere fremtid for Sydafrika.

Gruppen mødes 1-2 gange om ugen og er altid på udkig efter nye aktivister, der ønsker at deltage. Hvis du er interesseret i at vide mere eller deltage i vores gruppe, så er du velkommen til at skrive til os på ilrig@lists.afrika.dk.

—————————————————————-

The group Activist School in Southern Africa collaborates with our South African partner, the International Labour Research and Information Group (ILRIG), to embark on the mission of establishing a regional political school. Our shared vision is to address the pressing issue in Africa where education in schools often falls short, leaving a significant knowledge gap.

In Africa, knowledge is powerful, but the challenge lies in the inadequacy of the education system. This inadequacy hampers the growth of political awareness and the formation of social movements, a crucial aspect of our work as activists. Moreover, the local elite understands the potential of knowledge but tends to prioritize individual interests over collective progress.

Recognizing this knowledge deficit, ILRIG, the partner, is committed to making a substantial change. Our joint initiative aims to establish a political school catering to activists from Angola, Namibia, South Africa, Mozambique, and Swaziland. These countries are all places where former liberation movements still hold political power, yet society is grappling with disintegration and crisis. The core focus of this school will be to foster systemic critique and nurture the development of alternative approaches to the prevailing capitalist system. We believe that by equipping activists in these regions with the tools and knowledge they need, we can work towards positive change and a brighter future for Southern Africa.

The group meets 1-2 times a week and is always looking for new activists to join. If you are interested in learning more or joining our group, please write to us at ilrig@lists.afrika.dk.