Stor sejr for arbejderne

Uretsmæssigt fyrede fagforeningsmedlemmer på Bestseller-fabrikker genansættes efter pres

Der er nu endelig en løsning på sagen om fyrede fagforeningsmedlemmer på de to fabrikker, Huabo Times og Rui Ning i Myanmar efter flere måneders kamp. Det er en stor sejr for arbejderne, som har lagt mange kræfter i at få oprejsning.

De to fabrikker – Rui Ning og Huabo Times – er begge leverandører til danske Bestseller, som Labour Action-gruppen i Global Aktion har været i løbende kontakt med undervejs i sagen i samarbejde med den lokale organisation Let’s Help Each Other, Solidarity Center og Clean Clothes Campaign International.

Labour Action-gruppen i Global Aktion arbejder med arbejdsforholdene i tekstilindustrien og sætter fokus på løn og arbejdstid samt virksomheders overholdelse af de internationalt anerkendte retningslinjer for nødvendig omhu, eller på engelsk: due diligence. 

Bestseller, COVID19 og fyringer i tekstilproduktionen

I kølvandet på covid19-pandemien og nedlukningen globalt betød de dalende ordrer i tekstilproduktionen at en række arbejdere på tekstilfabrikkerne blev fyret i april 2020. Problemet var, at det stort set udelukkende var de medarbejdere, som var organiseret i fagforeninger, som blev fyret. Kort sagt udnyttede ledelsen på fabrikkerne situationen til at få fjernet fagforeningene. 

Rui Ning fabrikken, 1. april 2020: 51 arbejdere blev fyret, 48 af disse var fagforeningsmedlemmer. Efter en uge, den 8. april 2020 blev yderligere 273 arbejdere fyret på Rui Ning, 250 var fagforeningsmedlemmer. Dette betød, at alle fagforeningsmedlemmerne på fabrikken var blevet afskediget.

Huabo Times fabrikken, 11. maj 2020: 107 arbejdere blev fyret efter at en ny fagforening var blevet registreret på fabrikken. Begrundelsen for fyringerne var behov for afstand i covid19-situationen. 26 var fagforeningsmedlemmer (inkl. 4 ledere) og 10% støttede fagforeningen. I alt var der 50 fagforeningsmedlemmer på fabrikken, og fagforeningen fik hermed halveret sin medlemsskare. Fyringerne af så mange organiserede medlemmer sender et tydeligt signal til de øvrige arbejdere om, at hvis man melder sig ind i en fagforening, så er man ilde set af ledelsen.
Den 18. maj 2020, kun 7 dage efter fyringsrunden, blev 200 arbejdere indkaldt fra en anden afdeling af Huabo Times i en anden del af byen. Der var nu med andre ord igen brug for arbejdskraft, men de fyrede blev ikke genansat.

Bestsellers Code of Conduct og OECDs retningslinjer

Afskedigelserne er et klart brud på Bestsellers Code of Conduct, som tilsiger, at fagforeninger ikke må knuses på denne måde. Det er i øvrigt en del af menneskerettighederne, at arbejdere må organisere sig. Således er det også indskrevet i OECDs retningslinjer for multinationale selskaber. Labour Action har derfor haft løbende kontakt med Bestseller, både for at informere dem om sagen samt for at opfordre dem til at deltage aktivt i løsningen af problemet. Bestseller afviste blankt at mødes med arbejderne, hvilket ellers er en del af OECDs foreslåede værktøjer til at løse en konflikt. Bestseller er en ekstremt stor spiller på verdensmarkedet for tekstilproduktion og har musklerne til at øve indflydelse, når deres arbejdere har fået sine rettigheder overtrådt. Arbejderne henvendte sig adskillige gange til Bestseller og skrev til sidst et brev direkte til ejeren af Bestseller, Anders Holch Povlsen, for at bede om støtte til deres kamp. Først da brevet blev læst af en journalist på Information, som dækkede sagen, kom der noget bevægelse fra Bestsellers side. Således deltog de, om end, så vidt vi er informerede, tavst, i et forhandlingsmøde mellem fabriksledelsen, arbejderne og andre internationale købere. Bestseller forklarer selv, at de efter aftale med de øvrige kunder på fabrikkerne holdt sig i baggrunden. Vi tvivler på, at det også er sådan, at Bestseller ser sine holdninger bedst varetaget ved at træde i baggrunden, hvis det handler om at forhandle priser og leveringstider.
Problematikken på fabrikkerne varede alt for lang tid og har betydet tunge økonomiske byrder på de fyrede arbejdere. Det er Bestsellers ansvar at sikre en hurtig løsning, af respekt for de mennesker, der sikrer en stadig strøm af varer i Bestsellers butikker verden over.

Sagerne på begge fabrikker er i løbet af juli blevet foreløbigt afsluttede med underskrevne aftaler om genansættelser af de fyrede arbejdere. Der forestår dog stadig et opfølgende arbejde for Bestseller i at følge med i, om aftalerne bliver overholdt. I Labour Action vil vi holde os orienteret indtil aftalerne er mødt.

Array