Nye tal er dårligt nyt for klimaet

Brev til klima- og fødevarerministrene

Ny rapport er dårligt nyt for klimaet. Dansk svindeprodiktion, har langt større klimaaftryk en før antaget. Noget må gøre og det skal være nu.

12 august 2020

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen

Miljø- og fødevareminister Mogens Jensen

Vedr. forhandlingerne om en klimaaftale

 

Kære Dan Jørgensen og Mogens Jensen,

Produktion af foder til landbrugets dyr lægger beslag på ca. halvdelen af Danmarks areal, og alene svineproduktionens udledning af drivhusgasser udgør mere end halvdelen af hele Danmarks officielt opgjorte udledninger på ca. 50 millioner tons.

Udformningen af en ambitiøs dansk klimapolitik, som I står i spidsen for, må derfor inddrage overvejelser om fremtiden for den danske husdyrproduktion, herunder og ikke mindst svineproduktionen.

Der er stor forskel på de faktiske og de officielt vedtagne tal for Danmarks udledning af drivhusgas.  Således er den danske svinesektor reelt ansvarlig for mere end 26,5 millioner tons drivhusgas (CO2 ækvivalenter) om året, mens de officielle tal for hele landbrugets udledning kun er 10,6 millioner tons.

De 10,6 mio. tons er det officielle tal, som indberettes til FN, men det er naturligvis de faktiske udledninger, som øger den globale opvarmning og afgør vores børns og børnebørns fremtid.

Tal fra Landbrug & Fødevarer har gjort det muligt at beregne bl.a. den danske svineproduktions faktiske udledninger. En rapport fra World Resources Institute, rekvireret og delvist betalt af Landbrug & Fødevarer, viser at der udledes mindst 13,5 kilogram CO2 ækvivalenter per kilogram svinekød, når hensyn tages til Danmarks store eksport af smågrise. Ganger man dette tal med L&Fs tal for den årlige produktion af svinekød (1.966.200 tons i 2018), er resultatet mere end 26,5 millioner tons CO2 ækvivalenter.

Dette regnestykke er offentliggjort i Altinget Fødevarer d. 24. juni.

Den faktiske udledning af drivhusgasser, som skyldes den nuværende svineproduktion, er ikke alene langt større end de officielle tal for landbrugets samlede udledning. Den er også  større end de 22,7 millioner tons, som Danmark i 2030 officielt skal kunne udlede, hvis regeringens klimaplaner skal realiseres.

Udledningen af drivhusgasser fra svineproduktionen er endvidere så stor, at det kan være vanskeligt at rumme den indenfor gængse politiske overvejelser. Klimarådets i øvrigt rimelige forslag til gradvis forøgelse af afgifter på udledning af drivhusgasser til et ensartet niveau på 1500 kr. pr. ton CO2e i 2030 vil eksempelvis betyde, at svinesektoren til den tid, hvis den forsat har samme størrelse, skal svare en årlig afgift på knap 40 mia. kr.

Vi er orienteret om de forbehold overfor grøn skattereform, som fremgår af Klimaaftalen af 22. juni. Vi forstår også de tekniske vanskeligheder ved eksempelvis at indregne det kulstof, der ikke længere kan aflejres i skov, regnskov og savanne, som nu er under plov til produktion af soja til danske svin.

Danmark bør  imidlertid kunne stå ved den klimapåvirkning, som skyldes virksomhed, der bidrager til Danmarks bruttonationalprodukt, eksempelvis produktion af svinekød.  Vi bør ærligt kunne anerkende omkostningerne ved landbrugets økonomiske aktiviteter.

Den nødvendige klimapolitik må naturligvis omfatte en anden praksis for fodring af vores landbrugsdyr, men først og fremmest må den indebære en betydelig reduktion i produktionen af svin,

Med dette brev vil vi derfor opfordre regeringen til at inddrage svinesektorens og hele landbrugets faktiske udledninger af drivhusgasser i de forhandlinger om en klimaaftale, som nu skal finde sted.

Med venlig hilsen,

Underskrivende foreninger

Frie Bønder – Levende Land, Global Aktion, Den Grønne Studenterbevægelse (gruppe)NOAH, Vores fælles fremtid og Dansk Vegetarisk Forening – DVF

c/o Ole Færgeman

Sibirien 19

8420 Knebel

links:

https://www.altinget.dk/foedevarer/artikel/forening-beregninger-af-landbrugets-drivhusgasudledning-traenger-til-revision

https://files.wri.org/s3fs-public/comparing-life-cycle-greenhouse-gas-emissions-dairy-pork-systems_0.pdf

https://lf.dk/tal-og-analyser/statistik/svin/statistik-svin/statistik-svin-2018

https://dce2.au.dk/pub/SR318.pdf

https://www.klimaraadet.dk/da/rapporter/kendte-veje-og-nye-spor-til-70-procents-reduktion

Array