EU dommene om Vestsahara

Fem tabte sager til EU

Et flertal af EU-landene har besluttet at anke den vigtige dom fra EU-Domstolen, der giver saharawierne ret i, at de skal bestemme, hvem der udnytter råstofferne i deres land. Danmark vil også anke.

Fem gange har EU-Domstolen afgjort, at handelsaftaler mellem EU og Marokko er ulovlige, hvis de ikke undtager Vestsahara. Alligevel har EU ikke rettet sig efter dommene, hvoraf den seneste, der blev afsat den 29.september var den skarpeste. Den sagde helt specifikt at Polisario repræsenterer saharawierne og aftaler om fisk og handel ikke kan indgås uden deres specifikke samtykke. Derfor er gamle aftaler ugyldige.

Hos sahrawierne var der jubel, for de og deres advokat vurderede, at denne klare afgørelse måtte føre til konflikten, der i 1975 sendte hovedparten af dem i flygtelejre i Algeriet, fordi Marokko besatte deres land, finder en løsning.

EU Kommissionen og de enkelte lande har mest reageret med tavshed på den afgørende dom, og i første omgang har et flertal af landene tilsyneladende besluttet at anke dommen. I skrivende stund har kun Sverige meddelt, at man i Ministerrådet stemmer imod at anke. Danmark har stemt for at anke med den begrundelse, at der skal være ’fuld retssikkerhed’ og overensstemmelse med en tidligere dom fra 21.december 2016.

Omvendt bruger Sverige som begrundelse for at stemme imod at anke, at spørgsmål om Vestsahara skal håndteres i overensstemmelse med international lov, og at EU-Domstolen netop henviser til international lov i dommen, når den annullerer EU’s handels- og fiskeriaftaler med Marokko, hvis  de omfatter Vestsahara.

Saharawiernes repræsentant

Dommen fra 29.september understreger, at Polisario er den rette repræsentant for saharawierne, og aftaler der omfatter Vestsahara og landets råstoffer ikke er lovlige, hvis ikke saharawierne/Polisario har givet samtykke. EU har tidligere undskyldt sig med, at råstofudnyttelsen var til saharawierne fordel, men det er ikke tilstrækkeligt – og i øvrigt er det ikke tilfældet.

Domstolens afgørelse i september bliver derfor betegnet som en stor sejr for retfærdighed og for folke i Vestsahara. EU hævder, at sahrawiske organisationer er blevet konsulteret, men flere af dem fastholder, at det ikke er tilfældet. Omvendt har 89 saharawi-organisationer skrevet under på, at de aldrig er blevet hørt i spørgsmålet, selv om de også repræsenterer landets oprindelige befolkning.

En tredjepart

Som sagt er det femte gang, EU-Domstolen træffer en afgørelse om handels- og fiskeriaftaler mellem EU og Marokko, og hver gang er det blevet godtgjort, at Vestsahara ikke må være en del af aftalerne, da Marokko ganske vist har besat landet, men ikke juridisk har ret til at disponere over landets råstoffer. Dommen annullerer gamle aftaler og siger, at der heller ikke i fremtiden kan indgås aftaler mellem de to parter, hvis de omfatter Vestsahara.

De tidligere domme

I dommen den 21.december 2016 afgør Domstolen, at Vestsahara har en ’separat og distinkt’ status’ og at Vestsahara er en tredjepart i forholdet mellem EU og Marokko og derfor ikke omfattet af aftaler mellem de to parter.

I 2011 sagsøgte Polisario Ministerrådet på grund af fiskeriaftaler, som lod europæiske fiskere operere ud for Vestsaharas kyst. I sommeren 2018, få uger før aftalen alligevel ophørte, gav domstolen saharawierne medhold i, at Vestsahara ikke kan være omfattet af aftalen.

I marts 2019 bekræftede den britiske højesteret en tidligere dom fra EU om, at den britiske regering har handlet ulovligt ved at have givet toldpræferencer til fisk fra Vestsahara, selv om fisken stammede fra de kvoter, der var aftalt mellem EU og Marokko.

Tilbage i 2006 indgik EU og Marokko en aftale om luftfart, men i forbindelse med fornyelse af aftalen i januar 2018, krævede Polisario den stoppet, og i november samme år afgjorde domstolen, at den del, der omfatter Vestsahara, er ugyldig.

Endelig sagsøgte Polisario i 2018 Ministerrådet på grund af forhandling om en ny fiskeriaftale med Marokko med henvisning til, at havet ud for Vestsahara ikke hører under Marokkos overhøjhed og jurisdiktion. Domstolen giver ikke umiddelbart Polisario ret, da der udelukkende er tale om, hvem der skal indgå i forhandlingerne, men understreger endnu engang, at saharawierne har ret til selvbestemmelse og kan regnes som en tredjepart i EU-Marokko spørgsmål, men altså ikke omfattet af aftalerne.

Mulighed for erstatning

Polisarios advokat, Manuel Devers, sagde i forbindelse med domsafsigelsen, at Polisario nu har mulighed for at kræve erstatning af de firmaer, der ulovligt har hentet råstoffer i Vestsahara og fisk i havet ud for kysten.

Hans vurdering er desuden, at når råstofferne ikke længere kan udnyttes ved at indgå aftaler med Marokko, bortfalder Marokkos økonomiske muligheder for at opretholde besættelsen.

Efter dommen

Det store spørgsmål er nu, hvad der sker, efter anken af dommen fra september i år og sagen er endeligt afgjort. Eftersom dommen ligger fuldstændig i tråd med tidligere afgørelser, forventes anken ikke at rokke ved afgørelsen – men vinder tid for EU-Kommissionen og Marokko.

Hvis dommen bliver stadfæstet, er spørgsmålet, hvad EU’s institutioner så vil gøre. Folketingets oplysning svarer Global Aktion på spørgsmålet: Hvad sker, når EU’s institutioner ikke efterlever en dom.:

Svaret lyder, at EU’s institutioner har pligt til at efterleve Domstolens afgørelser, og at den institution, organ, kontor eller agentur, fra hvilken en annulleret retsakt hidrører, eller hvis undladelsen strider mod traktaterne, har pligt til at gennemføre de nødvendige foranstaltninger for at efterleve dommen. Det står klart at Danmark støtter en appel af afgørelsen.

Det forlyder som sagt, at dommen bliver anket, men tre dage før ankefristens udløb var det ikke endeligt bekræftet. Men det forlyder også, at ankefristen er udsat en uge.

Under alle omstændigheder udsendte EU og Marokko dagen efter dommen i september en fælles meddelelse om, at de vil efterleve den og sikre de juridiske rammer, der muliggør fortsatte handelsforbindelser mellem de to parter, men endnu er der ikke taget initiativer i den retning.

Se EU-Domstolens fulde afgørelser her:

https://wsrw.org/en/news/the-eu-court-cases

https://wsrw.org/en/news/sweden-opposes-council-appeal-on-western-sahara-court-ruling

https://wsrw.org/en/news/parliamentians-called-for-ignoring-eu-court

https://wsrw.org/en/news/court-orders-halt-to-eu-deals-in-occupied-ws