Støt borgerforslaget!

Danmark har behov for en statslig jordbrugsfond

Global Aktion har sammen med bl.a. Frie Bønder Levende Land (FBLL) og en række andre organisationer udarbejdet et borgerforslag om en statslig jordbrugsfond, der skal forbedre klima og biodiversitet, så Danmark lever op til sit globale ansvar. Dette mener vi er nødvendigt. For klimaet, for biodiversiteten, liv på landet og for det globale ansvar.

STØT BORGERFORSLAGET HER

Alle former for landbrug er mere eller mindre skadelige for jorden, for naturen og for klimaet, men intensivt landbrug i stor skala gør problemerne særligt store. Med stadigt større maskiner og industrielt fremstillet kunstgødning og sprøjtegift bruger vi tilmed 80% af Danmarks landbrugsjord til fremstilling af foder til så mange svin, køer og andre husdyr, at de er blandt de vigtigste årsager til vores egne miljøproblemer.

De bidrager også til andre landes miljø- og samfundsproblemer, f.eks. i Sydamerika, hvor savanne og regnskov ødelægges til fordel for dyrkning af soja til foder til bl.a. danske husdyr. Og med udledninger af kuldioxid, metan og lattergas bidrager produktion især af husdyr til hele verdens klimaproblemer.

Desuden hjælper de nutidige landbrugsuddannelser ikke på problemerne, da landbrugseleverne kort sagt ikke uddannes heri. Siden omstillingen af dansk landbrug fra produktion af korn til produktion af smør og bacon sidst i 1800 tallet og den mere udbredte anvendelse af industriel teknik som kunstgødning og sprøjtegift fra midt i forrige århundrede, er danske landbrugere blevet uddannet til og har erfaring med netop denne form for landbrug. Den er endvidere godt forankret i landets og EUs mange regelsæt.

Men skal dansk landbrug igen være natur- og klimavenligt og et godt forbillede for andre lande, skal vi klæde nye danske landbrugere på til opgaven, både hvad angår uddannelse og økonomi.

Derfor har Global Aktion og FBLL udarbejdet et borgerforslag, hvor vi blandt andet kræver:

1. at folketinget skal vedtage en lov om oprettelse af en statslig jordbrugsfond, der årligt erhverver og udstykker 20-30 eller flere større landbrugsejendomme til mindre landbrug på 10-80 hektar.

Fonden etableres med 1 milliard kroner i grundkapital og muligheden for at yde lån eller statsgaranti på 10 milliarder kroner.

2. at fonden gør det muligt for veluddannede unge at forpagte eller købe en mindre landbrugsdrift.

Derfor skal de mindre landbrug forpagtes eller sælges til landbrugere, der gerne vil etablere sig på mindre bedrifter for at bidrage til et klima- og naturvenligt landbrug og landskab. Her tænkes på både de unge mennesker, der er født ind i landbruget og på det stigende antal unge, som ønsker at gå ind i erhvervet, men som er afskåret fra at overtage ejendomme ved familiehandel.

3. at landbrugselever skal kunne uddannes til forskellige former for regenerativt landbrug – det vil sige landbrug, som i videst muligt genopbygger selve grundlagt for mindre landbrug (fx økosystemer og landbrugsjorden).

Ifølge undervisningsministeriets regler kan landbrugsskoler på nuværende tidspunkt ikke uddanne eleverne sådan, ej heller på Danmarks eneste økologiske landbrugsskole. Vi må derfor ændre den bekendtgørelse, der bestemmer, hvad landbrugselever skal lære.

Vi skal have et landbrug, der genopbygger naturgrundlaget for jordbrugsproduktionen, hvor vi forbedrer biodiversiteten med levende hegn og buske mellem små marker. Ved at dyrke lokalt og forarbejde fødevarer tilstrækkeligt varieret, kan det udgøre basis for det lokale forbrug, de kan indskrænkes efter sæson og lokal efterspørgsel, hvilket både vil mindske madspild og formindske den globale import af fødevarer, vi i princippet kan producere i Danmark. De vil bidrage til et alsidigt og naturvenligt landbrug, der modarbejder klimaforandringer og genskaber liv i alle de danske landskaber. De små landbrug vil ligeledes forbruge mindst muligt eller ingen pesticider og kunstgødning, og de vil overgå til regenerativt landbrug.

De små landbrug kan bidrage til større beskæftigelse af flere mennesker og anvende færre maskiner, da den giver flere mennesker mulighed for at bosætte sig på landet og i landområder og dyrke jorden uden at blive forældet. Dette kan ligeledes øge forbindelsen mellem land og by – mellem producent og forbruger. Danmark kan som foregangsland inden for disse områder bidrage til en større global omstilling af landbrug i hele verden, der både vil hjælpe klimaet, bidrage til økonomien og madproduktionen samt skabe større beskæftigelse.

STØT BORGERFORSLAGET HER

Array