Spørgsmål: Skal fødevarer fra Vestsahara, på samme måde som Palæstinensiske, være mærket?

EU domstolens dom fra 2019 om at Palæstinensiske fødevarer skal mærkes som Palæstinensiske, har rejst spørgsmålet om fødevarer fra Vestsahara også skal mærkes med oprindelsesland.  Senest har Enhedslistens medlem af EU parlamentet, Nikolaj Villumsen, forsøgt at få et klart svar fra Europa-Kommissionen. Læs her om det lykkes.

 

Tidligere i år stillede Nikolaj Villumsen, MEP for Enhedslisten nedenstående spørgsmål:

”I EU-dommen om Organisation juive européenne og Vignoble Psagot (C-363/18), der blev afsagt den 12. november 2019 og vedrører fortolkningen af forordning (EU) nr. 1169/20111, fastslog Domstolen, at fødevarer med oprindelse i områder besat af staten Israel skal være påført en angivelse af deres oprindelsesområde, som i det tilfælde, hvor disse fødevarer kommer fra en lokalitet eller en helhed af lokaliteter, der udgør en israelsk bosættelse indenfor dette område, skal være ledsaget af en angivelse af denne oprindelse.

Vil Kommissionen i forlængelse af EU-dommen tage initiativ til at sikre, at også fødevarer fra bosættelser i det af Marokko besatte Vestsahara, herunder fisk fanget i farvandene ud fra Vestsahara, mærkes på samme måde i forbindelse med import til EU, således at forbrugere og myndigheder kan træffe købsbeslutninger på et oplyst grundlag?”

Til ovenstående spørgsmål svarer EU Kommissionen i midten af juli i år:

”Svar afgivet på Europa-Kommissionens vegne af den højtstående repræsentant/næstformand Josep Borrell (13.7.2020)

Den Europæiske Unions (EU’s) holdning vedrørende Vestsahara følger De Forenede Nationers (FN’s) Sikkerhedsråds resolutioner og lyder fortsat, at Vestsahara er et ikke-selvstyrende område, hvis endelige status vil afhænge af udfaldet af den igangværende FN-ledede proces. EU bekræfter indtil da på ny sin støtte til FN’s generalsekretærs bestræbelser på at finde en politisk løsning, der er retfærdig, holdbar og acceptabel for alle, og som kan sikre Vestsaharas befolkning selvbestemmelse inden for rammerne af arrangementer, der er i overensstemmelse med principperne og målene i FN-pagten.

Alle importerede fødevarer skal, når de markedsføres i EU, overholde den relevante EU-fødevarelovgivning. Oprindelsesmærkning af fødevarer reguleres ved forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne[1] og visse sektorspecifikke regler. Ved artikel 7 i forordning (EU) nr. 1169/2011 fastsættes generelle krav til fair oplysningspraksis, herunder kravet om, at der skal gives nøjagtige oplysninger om fødevarens oprindelse eller herkomst.

Medlemsstaternes kompetente myndigheder har det primære ansvar for at sikre overholdelsen af hele den gældende EU-ret vedrørende markedsføring af fødevarer samt oplysninger herom til forbrugerne.”

Sender bolden videre til den danske regering….

Svaret fra Europa-Kommissionen, betyder at det er de danske myndigheder der har ansvaret for at der sker en korrekt mærkning af fødevare fra Vestsahara. Enhedslisten har derfor stille nedenstående spørgsmål til Fødevareminister, Mogens Jensen.

”Kan Fødevare ministeren oplyse, på baggrund af Europa-Kommissionens svar på et spørgsmål om, E-000005/2020, hvordan de danske myndigheder sikre forsvarlig mærkning af fødevare fra Palæstina og Vestsahara, i overensstemmelse med EU domstolens afgørelser og Europa-Kommissionen politik?”

 

[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om ophævelse af Kommissionens direktiv 87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, Kommissionens direktiv 1999/10/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF, Kommissionens direktiv 2002/67/EF og 2008/5/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2004 (EUT L 304 af 22.11.2011, s. 18).