Myter om frihandel

Hvordan ser et alternativt handelssystem ud?

I dag øger frihandelsaftalerne store, multinationale virksomheders magt til at presse lønninger, arbejdsvilkår og miljøreguleringer i bund. Vi bliver derfor nødt til at gennemføre en grundlæggende forandring af den globale handel

Det globale handelssystem bygger på idéen om frihandel, som tillader varer og services at cirkulere uhindret over landegrænserne. De sidste 50 år er vi blevet fortalt, at frihandel skaber jobs, vækst og velstand, og er den mest effektive metode til at bekæmpe fattigdom.

Det er en myte. Det globale frihandelssystem er med til at fastholde millioner af mennesker i fattigdom og opretholde den ekstreme økonomiske ulighed mellem det Globale Nord og Syd. Frihandelsaftalerne gør det i dag svært for lande i det Globale Syd at beskytte deres industrier mod ulige international konkurrence. Samtidig øger frihandelsaftalerne store, multinationale virksomheders magt til at presse lønninger, arbejdsvilkår og miljøreguleringer i bund.

For at bekæmpe den globale ulighed er vi derfor nødt til at gøre op med myten om frihandel.

Hvordan sikrer vi et bedre handelssystem?

Det globale handelssystem burde være en transparent udveksling af produkter, kompetencer og kultur mellem ligeværdige parter, der frivilligt indgår samarbejde til hinandens og planetens fordel. I dag udformes handelsaftaler dog mest af alt med fokus på profitmaksimering hos store multinationale selskaber, og undergraver derfor typisk miljølovgivning, arbejderrettigheder og lokalbefolkningers suverænitet, mens de udbytter store summer fra lande i det Globale Syd.

Hvordan sikrer vi så et mere retfærdigt handelssystem, der tilgodeser sociale og miljømæssige hensyn og en fair fordeling af ressourcer?

Det er der heldigvis gode svar på. Global Aktion er med i et netværk af sociale bevægelser, fagforeninger, forskere, menneskerettighedsorganisationer m.fl., kaldet Seattle To Brussels Network (S2B), der kæmper for at forandre EU’s handelssystem, og som i The Alternative Trade Mandate har beskrevet en vision for, hvordan den globale handel burde være. Det bærende princip for sådan en alternativ handelsorden er demokratisk kontrol med handels- og investeringspolitik. Det betyder eksempelvis, at ikke-folkevalgte organer som EU-Kommissionen bør fratages eneretten til at forhandle handelsaftaler, og at nationale parlamenter, civilsamfund osv. selv skal have mulighed for at regulere import, eksport og investeringer og sørge for, at disse eksempelvis bidrager til den grønne omstilling.

Det betyder også, at den globale handel bør give forrang til lokale og regionale producenter, så disse ikke bliver underbudt af velhavende, multinationale selskaber, og klimaet bliver sparret for overflødig fossil transport af varer. Visse sektorer såsom vandforsyning og uddannelse burde holdes uden for virksomheders investeringsstrategi, og juridisk bindende lovgivning på miljø- og socialområdet, som fx. UN Binding Treaty On Business And Human Rights der har været til forhandling siden 2014, bør gennemføres og styrkes. Der skal være en retfærdig fordeling af økonomiske midler i de globale værdikæder, således at producenter og arbejdere er sikret en ordentlig og stabil løn, samt at forbrugere er sikret overkommelige priser for basale fornødenheder såsom mad og medicin. Og vigtigst af alt skal menneskerettigheder, kvinderettigheder, arbejderrettigheder, oprindelige folks rettigheder, og klimahensyn altid have højere prioritet end erhvervsinteresser. På den måde sikrer vi, at den globale handel tjener det fælles gode, ikke de privilegerede få.

Alle disse anbefalinger uddyber S2B i deres papir The Alternative Trade Mandate, som du kan læse mere om ved at klikke her.

Array