Unity for Change

Land: Swaziland

Partner: Swaziland United Democratic Front

Bevilliget beløb: kr. 1,394,674.00

Projekt start: 1/1/2013 Projekt slut: 2/28/2015 (Afsluttet)

Projektet Unity for Change søger at styrke sydpartneren SUDFs kapacitet, organisatoriske strukturer, politiske lederskab, samt medlemsorganisationernes kapacitet. Som den eneste samlende platform for demokratiske formationer og kræfter i Swaziland kan SUDF spille en afgørende rolle i den folkelige demokratisering af Swaziland. Da de danske bistandsmidler til Swaziland udfases fra 2014, er dette projekt forankret i et ønske om, at skabe bæredygtighed for SUDF således, at organisationen forbliver en central aktør i kampen for politisk forandring i Swaziland. Ved at styrke det politiske lederskab og de organisatoriske kernestrukturer håber vi, at den samlede demokratiske bevægelse i Swaziland kan få et løft, og at SUDF kan udfylde rollen som bannerfører.

Overordnet mål:

– At udrydde fattigdommen i Swaziland, gennem udviklingen af en demokratisk kultur ved at udbrede forståelsen for og fokus på demokrati, menneskerettigheder og specielt socio-økonomiske rettigheder.

Umiddelbare mål:

Projekt har som umiddelbart mål, at styrke SUDF´s bæredygtighed, så organisation vil være i stand til, at koordinere den politiske kamp imod regimet uden danske bistandsmidler. Den umiddelbare målsætning med projektet skal nås gennem følgende tre målsætninger:

1. At opbygge og styrke kapaciteten hos de lokale netværk som samarbejder med SUDF, samt at styrke kapaciteten hos ledelsen i SUDF.

2. At skabe et fundament for lokal græsrodsaktivisme igennem SUDF, samt at styrke kontakten imellem top og bund i SUDF.

3. At styrke forbindelser og bånd til internationale solidaritetsnetværk og donorer for derved, at sikre SUDF´s økonomiske bæredygtighed og synlighed i det internationale politiske miljø.

Målgruppe:

Projektets målgruppe udgøres i grove træk af 64.000 mennesker – medlemmerne af SUDFs organisationer. Swaziland er præget af stor ulighed imellem kønnene. Dette projekt er derfor også struktureret omkring, at udligne disse forskelle. Projektets udgangspunkt er at 63 % af den del af Swazilands befolkning, som lever under fattigdomsgrænsen er kvinder. Da dette projekt sigter efter at mindske fattigdommen, er kvinder en naturlig del af projektets målgruppe.

Indikatorer:

1. At lederskabet i SUDF udviser et større politisk lederskab både internt i organisationen og eksternt. Dette skal vise sig igennem flere møder i ledelsen med større deltagelse; større forståelse for lokale og nationale politiske og socioøkonomiske forhold blandt sekretariatet og de lokale aktører; SUDF bliver en mere markant aktør i lokal, national og regional politik.

2. civic education i lokalsamfundet; at den politiske viden og mobilisering øges i et antal af de udvalgte samfund; at der er etableret stærkere lokale netværk og at der forekommer flere aktiviteter og findes en større og mere aktiv medlemsbase i de udvalgte samfund.

3. At SUDF har udviklet planer for fundraising, som kan sikre organisationen den nødvendige økonomiske støtte når dette projekt udfases. Dette skal vise sig ved udgivelsen af et månedligt nyhedsbrev; at der udvikles en ny strategi for den politiske profilering af SUDF; at en ny strategi for fundraising udvikles og at eftersøgningen efter nye internationale donorer udføres og kontakter til sådanne etableres.

 

TILBAGE TIL PROJEKTOVERSIGT