Land Capacity Building and Advocacy Project

Land: Zambia

Partnere: Zambia Land Alliance (ZLA)

Bevilliget beløb: kr. 819,924.00

Projekt start: 01/01/2006 Projekt slut: 12/31/2008 (Afsluttet)

Projektet skal opbygge større kapacitet hos Zambia Land Alliance (ZLA) netværket, for på den måde at give disse viden og redskaber til at udføre advocacy og lobby arbejde på jordpolitik-området. Projektet er et lobby- og fortalervirksomhedsprojekt, der arbejder for at påvirke Zambias jordlovgivning og jordfordelingsprocedurer så der bliver taget højde for de fattigste og marginaliserede grupper i landet. Projektet vil skabe lokale land-alliancer i fire distrikter i 2-3 provinser, der kommer til at bestå af repræsentanter fra eksisterende NGOer og CBOer. ZLA vil stå for rådgivning, empowerment og kapacitetsudvikling af de lokale land alliancer. Projektet vil også sprede information om jordspørgsmålet, samt støtte ZLAs netværk i forhold til nedarvede/ traditionelle jordproblemer, herunder i særlig grad kvinders rettigheder til jord. Derudover vil information om regeringsførelse, hiv/aids, konfliktløsning og fremme af bæredygtig udnyttelse af jord være en integreret del af ZLAs arbejde. Regional erfaringsudveksling indgår i projektet.

Overordnet mål:

At styrke kapaciteten af netværket i Zambia Land Alliance til effektivt at udføre fortalervirksomhed om landpolitikker og praksis, således at de svageste gruppers krav og ønsker tilgodeses.

Umiddelbare mål:

* Styrkelse af ZLA netværket, inklusive styrkelse af ZLAs sekretariat, så det kan øve indflydelse på lovgivning og politikker og yde service til målgruppen.

* Oprettelse af distriktsalliancer i fire udvalgte distrikter i 2-3 provinser, afhængigt af om Lusaka provins inddrages.

* Styrkelse af regional og international netværksdannelse med organisationer og institutioner, der arbejder med jordområdet (herunder lobby- og advocacyarbejde for forbedring af jordpolitikker i det sydlige Afrika, Danmark og EU).

Målgruppe:

Hovedmålgruppen er Community Based Organisations i rurale landområder, urbane lokalsamfund og squattercamps i fire distrikter. Hver medlemsorganisation vil arbejde med mindst fire lokalsamfund med et minimum af 40 familier. Ud af denne gruppe vil 1440 deltage i workshops. Mindst 30% af målgruppen vil være kvinder eller komme fra kvindegrupper.

Indikatorer:

  • Etablering af fire distriktslandalliancer. * Anerkendelse og accept hos myndighederne af eksisterende lokale strukturer til konfliktløsninger i landspørgsmål, i tæt kontakt med fx domstole.
  • Styrkelse af ZLAs netværk til at lobbye nationalt og lokalt til sikring af lige og retfærdig adgang til jord.
  • Etablering af effektivt landrettighedsnetværk til rådgivning om jordrettigheder.
  • Sikrere adgang for kvinder til kontrol af jord og beboelse.
  • Større debat om jordrettigheder i zambianske medier.
  • Etablering af regionalt netværk til lobby og fortalervirksomhed regionalt, nationalt, internationalt.
  • Indsamling af erfaringer fra de involverede provinser til brug i andre provinser.
  • Erfaringsudvekling mellem interessenter i regionen.
TILBAGE TIL PROJEKTOVERSIGT