Deltag i

Klimapolitisk aktivistskole

Lad os gøre det bedre og styrke klimakampen.

Hvornår: 10. september 2020 | 19:00
Hvor: Makvärket, Teglværksvej 30, 4420 Regstrup, Vestsjælland, Denmark

*ENGLISH BELOW*

Den danske klimabevægelse er i stærk vækst for tiden, og vi elsker at sige, at vi har presset regeringen til at vedtage “verdens mest ambitiøse klimalov”. Men hvad gør politikerne egentlig? Vi kan ikke sætte vores lid til, at staten kan løse problemerne med business as usual. Klimakrisen kræver, at vi sætter spørgsmålstegn ved hele fundamentet for vores samfund og det politiske og økonomiske system, vi har skabt. Og det står klart, at vi er nødt til at ændre det system.

Første prioritet er private virksomheders rettigheder – dernæst kommer demokrati. Spillereglerne i handelssystemet og for international frihandel i dag er baseret på profitinteresser og ikke folkelige interesser. Det er et område for udnyttelse og udbytning af natur og mennesker til fordel for en lille elites profitmaksimering. Handelsaftaler udarbejdes i høj grad i samarbejde med og giver store multinationale virksomheder (udvidede) rettigheder og indflydelse til at overrule klima- og miljølovgivning. De gør det endda muligt for multinationale virksomheder som Shell, Monsanto og Vattenfall at sagsøge lande, hvis det pågældende land indfører ambitiøse klimatiltag, som virksomhederne mener vil påvirke deres fremtidige profit. Sådanne søgsmål sker gennem det, man kalder ISDS-mekanismen, som er en del af alle handels- og investeringsaftaler og undergraver vores demokrati.

Vi står midt i en galopperende klimakatastrofe og miljøkrise. Hvorfor har vi skabt, og hvorfor opretholder vi, et handelssystem, som ikke bare forhindrer, men aktivt modsætter sig klima- og miljøhandling? Hvorfor er det aldrig noget, vi taler om? Og allervigtigst: hvordan forandrer vi det?

Vi vil være sammen fra den 10. – 13. september og dekonstruere de dominerende narrativer, retorikken og de politikker, der driver den kapitalocæne tidsalder og som dermed også forhindrer os i at skabe en fremtid bygget på klimaretfærdighed. Vi vil styrke vores fælles kritiske tænkning og vores viden om de skjulte barrierer, der dominerer vores samfund. Det er barrierer i den forstand at de sætter rammerne for, hvordan vi har mulighed for at handle og rammerne for hvilke drømme, vi kan føre ud i livet. Vi vil lære og dele erfaringer om direkte aktioner og civil ulydighed.

Vi insisterer på at (re)politisere klimahandling. Klimahandling handler ikke kun om videnskabelige kurver og tal, men er i allerhøjeste grad noget, der ikke kan adskilles fra social retfærdighed, antiracisme, dekolonisering, kampen mod ulighed, demokrati og magt, og som noget der altid må ses ud fra både det lokale og globale perspektiv.

Kom og vær med, når vi indtager Makvärket på Midtsjælland, hvor vi vil diskutere, dekonstruere og genskabe (https://makvaerket.wordpress.com/).

PROGRAM:
Vi har inviteret et bredt udsnit af fantastiske og inspirerende politiske handlingsmennesker fra forskellige lande, som vil hjælpe med at facilitere vores fælles læring. Programmet vil blive opdateret løbende. Stay tuned!

Hvem er du?
Du er træt af snak uden handling. Du er ivrig efter at udvide din viden og efter at styrke din kritiske tænkning og repolitisere klimahandling. Deltagelse i aktivistskolen er selvfølgelig ikke bindende, men vi forventer, at du vil tage din læring med dig og bruge den aktivt sammen med andre. Ideen er, at vi skaber et aktivistnetværk på Makvärket, som fremover sammen vil bringe deres erfaringer i spil som konkrete klimaretfærdighedshandlinger. Efter Makvärket vil vi også facilitere rum, hvor aktivisterne aktivt kan bygge videre på deres erfaringer og planlægge, hvad der efterølgende skal ske.

Deltagelse koster en sølle 100lap pr. person, der vil dække en smule af maden i løbet af dagene. Det er da ok billigt.

Tilmeld dig ved at sende en mail til klimafoerfrihandel@protonmail.com senest den 10. august.
_________
*ENGLISH*
The climate movement in Denmark is growing and we have pushed the government to decide on the “most ambitious” climate law, we like to say. But what is the government really going to do? We believe we that can’t rely on the state to address the climate crisis with solutions that continue business as usual. The climate crisis requires us to question the whole foundation of society and our economic and political system, and we need to change that system.

The trade system of today is an arena for profit-driven, not people-driven, interests, it is an arena for the exploitation of people and nature: corporate rights first, democracy second. Trade agreements are made by and for multinational corporations, giving them enormous influence to overrule climate- and environmental legislation. They even give multinational corporations the right to sue countries for “damages to their profits” (including projected future profits) if environmental protection policies might affect their profit margin. This is done through the so-called ISDS mechanism which is inserted into every trade treaty and is eroding our democracies.

We are experiencing unprecedented climatic catastrophe and environmental degradation. Why have we created and why are we still sustaining a trade system, which not only hinders, but actively opposes climate and environmental action? Why are we not talking about this and most importantly, how do we change it?

We will come together from the 10th to 13th of September to deconstruct the ideas, rhetoric, and politics that are driving the capitalocene era and prohibiting us from starting to create a future based on climate justice. We will strengthen our critical minds and expand our knowledge on the hidden barriers which dominate our society and set the limits of what we can and cannot do – as well as what we can and cannot dream about. We will learn and share experiences on physical actions and civil disobedience.

We insist on (re)politicising climate action, seeing it not only as a matter of scientific curves and numbers, but as something which cannot be separated from social justice, racial justice, decolonisation, the struggle against inequality, democracy, power, and as something which should always be seen in a perspective that incorporates the local and the global.

Join us for three days at Makvärket in Midtsjælland, where we will discuss, deconstruct, and create. (https://makvaerket.wordpress.com/).

PROGRAM:
We have invited amazing people from a broad spectrum of political action and different countries who will facilitate our common learning. Program will be updated.

Who are you?
You are tired of the talking and not doing. You are eager to expand your knowledge and strengthen your critical mind and repoliticise climate action.
The purpose of the school is to build towards a concrete action. As such, it is expected that participants can imagine comitting to this process after the school. We will facilitate brainstorm/formation at the school, we will also provide the spaces after the school where we will actively build on our learnings and plan next steps and in so doing, we will create a network of activists at Makvärket who together will bring their experiences into play and plan actions in the future.

Participation costs 100 kr pr person to cover some of the food during the school. That’s cheap as.

Sign up by sending an e-mail to klimafoerfrihandel@protonmail.com no later than August 10th.

Array