Indbydelse til ordinær generalforsamling i Global Aktion

Generalforsamling i Global Aktion

Vi håber at så mange af vores aktivister og medlemmer har mulighed for at deltage i den første post Corona generalforsamling. På årets generalforsamling vil der blive fremlagt en ny strategi som skal sætte rammen for vores arbejde de næste år.

Hvornår: 2. april 2022 | 13:00 til 16:30
Hvor: Global Aktion. Wesselsgade 2, sr, 2200 København N

Vi håber at så mange af vores aktivister og medlemmer har mulighed for at deltage i den første post Corona generalforsamling. På årets generalforsamling vil der blive fremlagt en ny strategi som skal sætte rammen for vores arbejde de næste år.

Hvis du ønsker at opstille som medlem af Forretningsudvalget, har du mulighed for at skrive en kort begrundelse før Generalforsamlingen, og/eller komme med en kort mundlig begrundelse på selve dagen.

Vi gælder os til at se jer den 2. april.

Dagsorden jævnfør vedtægterne.

1. Valg af dirigent og referent
2. Global Aktions skriftlige beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab samt indsamlingsregnskab, for det forløbne år.
4. Vedtagelse af arbejdsplan
5. Fremlæggelse af aktivitets-budget.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Indkomne forslag. Forslag til ny strategi udsendes senere.
8. Valg af et forretningsudvalg bestående af et ulige antal medlemmer
9. Valg af statsautoriseret eller registeret revisor.

Forslag til vedtægtsændringer skal være FU i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen og skal bekendtgøres for alle medlemmer senest 2 uger før generalforsamlingen via Global Aktions elektroniske nyhedsbrev. Andre forslag skal forelægges skriftligt senest ved generalforsamlingens start.
Alle medlemmer har stemme- og taleret på generalforsamlingen. Man skal have været medlem i minimum 2 måneder før generalforsamlingen for at stille op til FU. Kandidater til FU skal kort begrunde sin opstilling, enten forud eller på selve generalforsamlingen.
Alle fremmødte medlemmer har én stemme. Der er mulighed for at hvert medlem har én skriftlig fuldmagt fra et andet medlem.

Med venlig hilsen

Forretningsudvalget  i Global Aktion