Kursusplan for aktivister i Global Aktion 2020-2021

Global Aktions kursuskalender 2020/2021

*English below*

Dette er den interne kursusplan der retter sig over for aktivisterne i Global Aktion. Man skal med andre ord være aktiv i en af Global Aktions arbejdsgrupper for at kunne deltage i dem.

Det er gratis for aktivisterne at deltage, og der er normalt lidt at spise på vores workshops hvis denne er mere end et par timer.

Hvis du eller din gruppe har ønsker til emner der skal tages op, kan i kontakte Louise eller Morten fra Sekretariatet.

Tilmelding sker til info@globalaktion.dk.

Kursus: Online monitorering 

Onsdag den 23. september 2020, 17.00-19.30
Coronakrisen har umuliggjort projektbesøg på stadig ubestemt tid, og for flere af GA’s projektgrupper og partnere er det ved at være oppe over. Nu har CISU udmeldt, at man i stedet kan lave online monitorering. Men hvordan fungerer det? Hvad skal man være særligt opmærksom på? På dette kursus giver vi gode råd om, hvordan man kan designe og udføre et “online monitoreringsbesøg”. Alt afhængigt af, hvilke grupper, der deltager, vil vi gennemgå online opstarts-, monitorerings- (midtvejs-) og/eller afsluttende besøg hos partner.

M&E kursus

Onsdag den 7. oktober 2020, 17.00-19.30
Hvad er monitorering og evaluering, hvorfor er det vigtigt, og hvordan skaber man gode M&E vaner? På dette kursus vil vi afdramatisere M&E og gøre det let overskueligt at gå i gang. Kurset fokuserer både på narrativ og finansiel monitorering og gennemgår de forskellige rytmer og faser for M&E i et projektforløb.

Kom godt i gang med udformning af projektansøgning

Onsdag den 4. november 2020, 17.00-19.30
Planlæg en god skriveprocess for din gruppe og i dit partnerskab. Dette kursus starter med en gennemgang af CISU’s ansøgningsformat og gode råd til at tænke over sit projektdesign. Vi vil gennemgå hele skriveprocessen fra start til slut, særlige ting man skal tage højde for i hvert stadie.

Det gode partnerskab

Onsdag den 25. november 2020, 17.00-19.30
Et godt partnerskab er altafgørende for at sikre en god process hele vejen igennem et projekt og for hele Global Aktions virke. Dette kursus vil være en samtale om, hvad et godt partnerskab er, og hvilke erfaringer der tidligere har bidraget til et godt samarbejde og til stærke partnerskaber. Vi vil lære af hinanden grupperne imellem og trække på den fælles organisatoriske hukommelse for bl.a. at diskutere: Hvordan kan man sikre vellykket kommunikation? Hvordan kan man sikre, at administrationsdelen kører bedst muligt og deadlines overholdes, så der frigøres plads til det politiske i partnerskabet? Hvordan undgår vi at ende i en kontrollør/donorrolle over for partner? Hvordan kan vi aktivt adressere og arbejde med vores egne privilegier i mødet med partner og hvordan spiller kontekst en særlig rolle her? Hvordan kan vi tilstræbe mest muligt lighed i partnerskabet og være den bedste politiske solidaritetspartner? Vi har ikke de endelige svar på det hele, men vi vil gerne invitere jer til denne snak, så vi kan lære af hinanden.

LFA kursus

Onsdag den 16. december 2020, 17.00-19.30
Logical Framework Approach (LFA) er det mest gængse projektdesign og -styringsværktøj i GA projekter. På dette kursus vil man lære LFA formatet godt at kende og få styr på alle LFA’ens delelementer og succeskriterier som Projektmål, Indikatorer, Aktiviteter, Informationskilder og Håndgribelige Resultater. Vi tager udgangspunkt i tidligere GA projekter som eksempler.

Budgetkursus

Onsdag den 13. januar 2021, 17.00-19.30
Hvordan laver man et solidt projektbudget til CISU? På dette kursus vil du lære at lave et faseopdelt budget, forstå alle budgetlinjer og -ark samt få kendskab til de forskellige poster, man skal tage særligt højde for. Lær at overskue de store excel ark og se sammenhængen mellem budget og LFA. 

Det gode projektbesøg (inkl. finansielt tilsyn)

Onsdag den 3. februar 2021, 17.00-19.30
Hvad skal der til for at både I og jeres partnere for mest muligt ud af jeres næste projektbesøg? Alt afhængigt af, hvilke grupper, der deltager, vil vi gennemgå opstarts-, monitorerings- (midtvejs-) og/eller afsluttende besøg hos partner. Vi gennemgår tjeklister, rollefordeling og giver inspiration til øvrige aktiviteter, I kan foretage jer på jeres projektbesøg. Vi vil også komme ind på gode råd i forhold til at styrke partnerskabet og være opmærksom på sine privilegier i mødet med partner. Sidst men ikke mindst, gennemgår vi forskellige manualer for finansielt tilsyn (Mango Health Check og Accountability Dialogue Tool).

Journalistisk skrivekursus

Onsdag den 14. april, 17-19.30
Få dit budskab ud over stepperne. På dette “crash course” i at skrive journalistisk kan man lære at skrive, så andre kan forstå det. Kurset handler om at kende de basale journalistiske principper og metoder, bl.a. vinkling, så man let kan producere interviews og artikler uden at falde i de typiske fælder, herunder genreforvirring.

Økonomistyring i projekter

Onsdag den 7. juni, 17-19.30
På dette kursus gennemgår vi den økonomiske cyklus i et projekt og går i dybden med finansiel monitorering og rapportering. Vi gennemgår bl.a. regler og processer for budgetændringer og kursmonitorering. Målet er at gøre økonomistyring overskueligt – og måske endda sjovt

Sådan får du en god kontekstanalyse

Man skal ikke have en PhD for at forstå konteksten i et partnerland. Men kontekst forståelse er centralt for et godt partnerskab. Vi skal forstå den lokale kontekst, så vi kan støtte vores partnere, give input til deres strategier, og til at kunne formidle vores partneres arbejde til andre.

Hvordan identificerer vi de vigtigste parametre, der let giver os et overblik og en solid kontekst forståelse? Over to aftener får du konkrete redskaber til at lave en stærk kontekst analyse og forståelse, uden at bruge mere tid end højst nødvendigt.

Kurset består af to dele:

Del 1
Onsdag den 14. oktober 2020, 17-19.30
Hvad er en god kontekstforståelse, og hvad er det det vigtigste i vores møde med partnere? Her gennemgår vi de fem vigtigste faktorer, man kan bruge, til at lave en stærk kontekstanalyse. Derudover gennemgår vi bl.a. kildemateriale. Hvor skal man orientere sig, for at finde de fem vigtigste faktorer, der er nødvendige for at få en god kontekstforståelse?

Før del 2: Alle deltagere bruger lidt tid på at læse sig ind på sin partners kontekst ud fra de fem faktorer. Det er en god ide at få partneren til at skrive hvad de mener er det vigtigste faktor(ere) der står i vejen for at deres arbejde lykkes.

Del 2
Onsdag den 11. november 2020, 17-19.30
På del 2, bruger vi de fem faktorer helt konkret og begynder at lave en kontekst analyse, på baggrund af de fem vigtigste faktorer, og præsenterer den for hinanden.

Podcast-kursus

Del 1: Tirsdag 1. september 2020, 17-19.30
Del 2: Tirsdag 15. september 2020, 17-19.30
Del 3: Tirsdag 27. oktober 2020, 17-19.30
Kurset er for alle, der har lyst til at lave podcast. Hvis du har en ide til en podcast hjælper vi med at få den fra ide til færdigt produkt. Hvis du er i gang med en podcast, men ikke kan få den helt færdig af den ene eller anden årsag, er du også meget velkommen. Hovedformålet er at få spændende GA-podcasts ud i verden!

Der vil være sparring på storyboards, interviews, lydeffekter og redigering.
Det er vigtigt, at man kan deltage i alle tre dele.

Kampagne kursus & GA kommunikation

Onsdag den 9. september 2020 og igen onsdag den 27. januar 2021, 17-19.30
Hvordan kommer man ud over rampen med sine budskaber og kampagner? På dette kursus vil der være intro til, hvordan opbygger man en sej kampagne i GA. Vi vil se på målgruppeanalyse, platforme til kommunikation osv. Vi vil lære, hvordan man skriver til en bred målgruppe, laver podcasts og mini-videoer. Vi gennemgår alt planlægning fra idéfasen til den afsluttede kampagne, herunder mål og delmål. Sidst men ikke mindst, vil vi dele ud af gode idéer og erfaringer fra GA’s og andres kampagner.

Aktionskursus

Onsdag den 24. februar 2021, 17-19.30
Hvordan planlægger, gennemfører og evaluerer man en sej aktion? Erfaringer og gode tips til alle, der har lyst til at bruge gaden som scene for at komme ud med det politiske budskab. Fra uddeling af løbesedler til politiske happenings, der giver medieomtale. Hvordan kombinerer man gadeaktioner med andre redskaber, for at øge effekten og gennemslagskraften?

 

 

*ENGLISH VERSION*

This is the internal course plan that targets the activists in Global Aktion. In other words, you must be an activist in one of the Global Aktion working groups in order to participate.

Activists are free to attend, and there is usually something to eat at our workshops if it last more than a few hours.

If you or your group has topics to be addressed, please contact Louise or Morten from the Secretariat.

Registration must be done at info@globalaktion.dk.

The good partnership

Wednesday, September 23rd 2020, 17.00-19.30
A good partnership is essential to ensure a good process throughout a project and for the entire operations of Global Aktion. This course will be a conversation about what a good partnership is and what experiences have previously contributed to good collaboration and to strong partnerships. We will learn from each other and draw on the common organizational memory for, among other things, to discuss: How to ensure successful communication? How can you ensure that the administration part is running as best as possible and that deadlines are being met to create space for the political part in the partnership? How do we avoid ending up in a supervisor / donor role towards the partner? How can we actively address and work with our own privileges in the way we meet the partner and how does the context play a special role regarding this? How can we strive for the best possible equality in the partnership and be the best political solidarity partner? We don’t have the definitive answers to it all, but we’d like to invite you to this conversation so we can learn from each other.

Online monitoring

Wednesday August 19th 2020, 17.00-19.30
The corona crisis has made project visits impossible for an indefinite period of time, but for several of the GA project groups and partners, it is time for a project visit now. CISU has announced that it is possible to do online monitoring instead. But how does that work? What to pay special attention to? At this course we give you good advice on how to design and conduct an “online monitoring visit”. Depending on which groups participate, we will review online start-up-, monitoring- (mid-term) and/or finalisation visits with partners.

M&E course

Wednesday October 7th 2020, 17.00-19.30
What is monitoring and evaluation, why is it important and how to create good M&E habits? At this course, we will make it easy to get started with M&E. The course focuses on narrative and financial monitoring and examines the different steps and M&E in a project process.

Get started with designing a project application

Wednesday November 4th 2020, 17.00-19.30
Plan a good writing process for your group and for your partnership. This course starts with a review of CISU’s application format and good tips of what to think about in a project design. We will go through the entire writing process from start to finish, and especially talk about things to consider at each stage.

LFA course

Wednesday December 16th 2020, 17.00-19.30
The Logical Framework Approach (LFA) is the most common project design and management tool in GA projects. In this course you will get familiar with the LFA format as well as all the LFA elements and success criteria such as Project Objectives, Indicators, Activities, Information sources and tangible results. We use previous GA projects as examples.

Budget course

Wednesday January 13th 2021, 17.00-19.30
How to make a good project budget for CISU? At this course you will learn how to make a phased budget, understand all the budget lines and sheets as well as get to know the different items that you have to pay special attention to. Learn to get an overall view of the big excel sheets and see the relationship between budget and LFA.

The good project visit (including financial supervision)

Wednesday February 3rd 2021, 17.00-19.30
What does it take for both you and your partners to make the most of your next project visit? Depending on which groups participate, we will review start-up, monitoring (mid-term) and/or final visits with partners. We review checklists, distribution of roles and provide inspiration for other activities you can undertake on your project visit. We will also come up with good advice on strengthening the partnership and paying attention to its privileges in meeting with partners. Last but not least, we review various manuals for financial supervision (Mango Health Check and Accountability Dialogue Tool).

Journalistic Writing Course

Wednesday April 14th, 17-19.30
Get your message out. In this “crash course” in writing journalism, you can learn how to write so that others will understand it. The course is about knowing the basic journalistic principles and methods, including angling, so that you easily can produce interviews and articles without falling into the typical traps, including genre confusion.

Financial management in projects

Wednesday June 7th, 17-19.30
In this course, we review the financial cycle of a project and go into depth with financial monitoring and reporting. We review rules and processes for budgetary changes and exchange rate monitoring. The goal is to make financial management clear – and maybe even fun.

How to get a good contextual analysis

You do not need a PhD to understand the context of a partner country. But contextual understanding is central to a good partnership. We need to understand the local context so that we can support our partners, provide input on their strategies, and communicate our partners’ work to others.

How do we identify the most important parameters that easily give us an overview and a solid contextual understanding? Two evenings, and you will have concrete tools to make a strong contextual analysis and understanding, without spending more time than is necessary.

The course consists of two parts:

Part 1

Wednesday, October 14th, 2020, 17-19.30
What is a good contextual understanding and what is the most important thing in our meeting with partners? Here we review the five most important factors to use when making a strong contextual analysis. In addition, we review source material. Where to orient yourself to find the five most important factors needed to get a good understanding of context?

Before Part 2: All participants spend some time reading into their partner’s context based on the five factors. It is a good idea to get a write from the partner of what they think is the most important factor(s) that stand in the way of their success.

Part 2

Wednesday, November 11th, 2020, 17-19.30
In Part 2, we use the five factors quite concretely and begin to do a contextual analysis, based on the five most important factors, and present it to each other.

Podcast course

Part 1: Tuesday September 1st 2020, 17-19.30
Part 2: Tuesday September 15th 2020, 17-19.30
Part 3: Tuesday October 27th 2020, 17-19.30

The course is for anyone who wants to make podcasts. If you have an idea for a podcast, we help get it from the idea to a finished product. If you’re working on a podcast but can’t finish it for one reason or another, you’re also very welcome. The main purpose is to get exciting GA podcasts out into the world!

We will talk about storyboards, interviews, sound effects and editing.
It is important that you are able to participate in all three parts.

Campaign course & GA communication

Wednesday September 9th 2020 and again Wednesday January 27th 2021, 17-19.30
How to get out with messages and campaigns? In this course, there will be an introduction to how to create a campaign in GA. We will focus on at target group analysis, communication platforms, etc. We will learn how to communicate to a broad target group, produce podcasts and mini-videos. We review planning from the idea to the completed campaign, including goals and subgoals. Last but not least, we want to share good ideas and experiences from GA’s and others’ campaigns.

Action course

Wednesday February 24th 2021, 17-19.30
How do you plan, implement and evaluate a cool action? Experience and good tips for anyone who wants to use the streets as a stage to come out with the political message. From handing out flyers to political happenings which gives media coverage. How do you combine street actions with other tools to increase the impact?